Bakalárske, diplomové, dizertačné a habilitačné práce obhájené na EU v Bratislave sú dostupné v katalógu knižnice:

V súlade s licenčnými podmienkami a vnútornými predpismi univerzity sú prístupné v elektronickej forme prostredníctvom odkazu na Centrálny register záverečných prác SR.

SEK zároveň archivuje licenčné zmluvy, analytické listy a vyhlásenia autora o nesprístupnení diela.

Jednotný postup pri úprave, náležitostiach, bibliografickej registrácii, sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a kvalifikačných prác obhájených na EU v Bratislave upravuje Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach.


Ďalšie dokumenty:

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní

Manuál MŠVVaŠ SR k sprístupňovaniu záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

FaLang translation system by Faboba

Kontakt:

Oddelenie informačných zdrojov

02/6729 1247

 martina.hroncakova@euba.sk