Cieľom akvizície dokumentov je informačný prieskum za účelom výberu a získavania relevantných klasických a elektronických dokumentov pre systematické budovanie knižnično-informačného fondu.

Tematickú štruktúru a rozsah doplňovania fondu podľa typov a druhov dokumentov a multiplicitu exemplárov určuje Akvizičná politika SEK, ktorá zohľadňuje funkciu a zameranie knižnice, profil knižnično-informačného fondu a potreby používateľov.

Garantom doplňovania fondu je Oddelenie informačných zdrojov, ktoré koordinuje akvizičnú činnosť v rámci SEK a zabezpečuje centrálny nákup dokumentov pre fakulty a pracoviská EU v Bratislave.

 

Typy doplňovaných dokumentov:

 1. odborné knižné publikácie monografického charakteru, prehľady, príručky, atď.
 2. učebnice, skriptá a učebné pomôcky vydávané Vydavateľstvom EKONÓM a vydavateľstvami iných vysokých škôl
 3. jazykové učebnice domácej i zahraničnej proveniencie
 4. šedá literatúra:
  • dizertačné a habilitačné práce obhájené na EU v Bratislave
  • účelové publikácie pracovísk univerzity
  • vedecké a výskumné práce
  • bakalárske a diplomové práce absolventov univerzity
 5. administratívne a hospodársko-správne dokumenty
 6. slovníky a encyklopédie: jazykové, vecné, výkladové
 7. periodiká: vedecké a odborné časopisy, noviny, seriálové publikácie, zbierky zákonov, atď
 8. elektronické informačné zdroje: (CD, DVD, online) - zbierky zákonov, archívne čísla periodík, elektronické knihy, špecializované databázy (plnotextové, bibliografické, faktografické).

 

Spôsoby doplňovania knižnično-informačného fondu

Nákup

 • Získavanie dokumentov dodávaných na knižný trh a distribuovaných prostredníctvom veľkoobchodu, maloobchodu, príp. distribútorov. K tomuto spôsobu doplňovania zaraďujeme aj konzorcionálny nákup elektronických informačných zdrojov a nákup z ponúk autorov. 

Dar

 • Doplňovanie dokumentov z darov jednotlivcov alebo organizácií. 

Výmena (národná, medzinárodná)

 • Získavanie domácich a zahraničných dokumentov na základe recipročnej výmeny podľa špecializácie knižnice, ktorá by mala byť príbuzná špecializácii SEK. Veľká časť výmeny sa viaže na získavanie periodických dokumentov, ale aj štatistických materiálov.
FaLang translation system by Faboba

Konzultácie a informácie:

Periodiká:

Mgr. Margita Haláková

02/6729 11 40, 02/6729 14 42

 sek.aks@euba.sk

Knihy:

Mgr. Ľubica Mravíková

02/6729 12 16

 sek.akk@euba.sk