CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Databáza s otvoreným prístupom k abstraktom a plným textom článkov a recenzií z vedeckých časopisov vydávaných akadémiami vied Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Estónska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Slovinska a Ukrajiny
Zameranie: spoločenské a humanitné vedy 

CRZP – Centrálny register záverečných prác

Databáza záverečných prác, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o vysokých školách účinné od 1.9.2011 

Data

Otvorené dáta (open data) Svetovej banky o vývoji krajín celého sveta

Data Catalog

Katalóg dostupných dát Svetovej banky (databázy, tabuľkové zostavy, správy a iné zdroje)

DATAcube. (náhrada za Slovstat)

Databáza obsahuje multidimenzionálne tabuľky (dátové kocky) ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme multidimenzionálnych tabuliek v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy, prípadne obce.

The World Factbook (CIA)

Svetová kniha faktov od Ústrednej spravodajskej služby USA poskytuje informácie o histórii, ľuďoch, spoločnosti, vláde, ekonomike, energetike, geografii, komunikácii, doprave, armáde a národných záležitostiach pre 267 svetových subjektov.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Adresár recenzovaných elektronických časopisov s otvoreným prístupom
Zameranie: prírodné, spoločenské a humanitné vedy, technika, zdravotníctvo

Európska štatistika

Informácie o európskej štatistike na webovej stránke Štatistického úradu SR. Cez podstránku ESDS je prístup do štatistických databáz Eurostatu.

ISSN Portal

Medzinárodná databáza, ktorá zhromažďuje údaje o časopisoch a periodikách. Vyhľadávanie je možné podľa názvu časopisu, ISSN, krajiny vydania a formy (online, tlačená verzia). Obsahuje viac ako dva milióny záznamov.

National Bureau of Economic Research Working Papers Online

Výskumné práce Národného úradu pre vedecký výskum NBER (USA)

Právo - EUR-Lex

Bezplatný prístup k právu Európskej únie

Právo - SLOV-LEX

Bezplatne dostupná elektronická Zbierka zákonov SR (e-Zbierka), ktorá obsahuje právne predpisy od roku 1918. Právny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti SR.

Register účtovných závierok

Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je informačným systémom verejnej správy. Vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania.

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk