Načítavam stránku...

Predátorské časopisy a vydavatelia

Pôvod predátorských časopisov súvisí s poškodzovaním myšlienky otvoreného prístupu (Open Access, OA) voľne šíriť odborné informácie.
Predátorské časopisy a vydavateľstvá sa tvária ako vedecké a odborné publikácie, ich hlavným cieľom je však vyberať autorské poplatky.

Príspevky v "predátorských" publikáciách sa Ministerstvom školstva VVaŠ SR nezohľadňujú ako výstupy publikačnej činnosti a nezapočítavajú sa do vedeckej publikačnej činnosti.

Znaky predátorského časopisu

 • napodobňovanie názvov a webových stránok serióznych vedeckých časopisov a vydavateľstiev, aby autora uviedli do omylu, napr.
  - zmena poradia slov v názve
  - rozšírený alebo skrátený názov
  - v angličtine pridaný alebo vynechaný určitý člen alebo predložka
 • neplatné ISSN
 • zavádzajúce alebo nepravdivé údaje o indexácii a metrikách
  - fiktívne hodnoty rôznych hodnotiacich faktorov (v názvoch je často používané slovné spojenie impact factor - napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor)
  - indexy nízkej úrovne alebo formálne zoznamy
  - nepravdivé prehlásenie o indexovaní v databázach Scopus, WoS atď.
 • žiadne alebo fiktívne recenzné konanie
 • široký interdisciplinárny charakter a obsahový záber časopisu
 • časopis je vydávaný krátko, má tzv. nízky ročník (1-10)
 • neisté sídlo vydavateľa (napr. P.O. Box)
 • neexistujúci alebo len všeobecný e-mailový kontakt na redakciu (kontaktný formulár, freemailová adresa)

Praktiky predátorských vydavateľov

 • autorov kontaktujú e-mailami s ponukou publikovať, aj keď s daným časopisom nikdy predtým nespolupracovali
 • autorovi je sľúbený extrémne až nezmyselne rýchly proces recenzného konania, akceptovania a následného publikovania článku (napr. Review in 3 weeks, Publishing in 72 hours)
 • autorom e-mailami zasielajú žiadosti o členstvo v redakčnej rade alebo účasť na konferencii ako key-note speaker
 • komunikácia môže prerásť až do vtieravého a agresívneho rázu
 • nedodržiavajú obvyklý proces peer review – fiktívne recenzné konania
 • za uverejnenie článku sa takmer vždy platí, pričom výška poplatku za publikovanie článkov je oznámená častokrát až po ich prijatí
 • zatajujú skutočné miesto pôsobenia - sídlo vydavateľa nie je možné zistiť
 • fiktívne redakčné rady s častým parazitovaním na známych menách – uvedenie známych vedcov v redakčných radách bez ich vedomia
 • rovnaké redakčné rady pri časopisoch z rôznych odborov
 • sídlo vydavateľa sa nedá jednoducho alebo vôbec dohľadať
 • pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce sa poplatkov za publikovanie sú nejasné a zavádzajúce, prípadne extrémne nastavené

Odporúčania

1. V žiadnom prípade sa nespoliehajte na informácie uvedené na webovej stránke:
     - kontaktné údaje vydavateľa, vrátane poštovej adresy musia byť overiteľné
     - v prípade konferencií overiť organizátora, spolupracujúce inštitúcie a časopisy, kde by mali byť príspevky publikované
2. ISSN overiť v registroch ROAD alebo v tzv. Bielom zozname DOAJ
3. Indexovanie overiť vo významných databázach: Journal Citation Reports, Scopus, Web of Science, ERIH+
4. Pokúsiť sa nájsť súvisiace recenzie ďalších autorov alebo inštitúcií
5. Pri neznámych / nových časopisoch venovať zvýšenú pozornosť ponúkanému publikačnému procesu a podmienkam recenzného konania

Starostlivo si overte identitu časopisu / vydavateľa a v prípade pochybnosti nás kontaktujte

Upozornenia na predátorské publikácie a vydavateľstvá

1. Slovak International Scientific Journal (https://sis-journal.com/)

 • Je predátorský časopis.
 • ISSN nie je registrované v Národnej agentúre ISSN
 • Ako vydavateľ je uvedená SAV, ale v skutočnosti ho nevydáva (overené v SAV; vyjadrenie SAV).
 • Autori uvedení v redakčnej rade sú fiktívni (overené na Univerzite Komenského).
 • Upozornenie zverejnené 31.5.2017.

2. LAP Lambert Academic Publishing (https://www.lap-publishing.com/)

 • Ide o nemecké predátorské vydavateľstvo, ktoré publikuje „on demand“ bez zaručenia vedeckého dopadu publikácie.
 • Odporúčame autorom nereagovať na ich ponuky publikovania.
 • Upozornenie zverejnené 1.6.2017.

3. Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n. o. / Eastern european development agency (http://www.eeda.sk/)

 • S veľkou pravdepodobnosťou je to predátorský vydavateľ.
 • Ich publikácie nie sú registrované v databázach ani v národných knižniciach (preverené Slovenská národná knižnica, Srbská národná knižnica, Library of Congress)
 • ISBN publikácií tohto vydavateľa sa nenachádzajú v medzinárodných registroch ISBN.
 • Členovia organizačného výboru a v redakčných radách sú neoveriteľní.
 • Upozornenie zverejnené 13.9.2017.

4. Journal of Business Management and Economics (http://innovativejournal.in/jbme/)

 • S veľkou pravdepodobnosťou je to predátorský časopis.
 • Časopis sa nenachádza v medzinárodnom registri DOAJ.
 • Deklaruje IF (Impact Factor) a odkaz na produkty Thomson Reuters, ale v databázach nie je evidovaný.
 • Členovia redakčnej rady sú neoveriteľní.
 • Upozornenie zverejnené 3.10.2017.

5. International Agency for the Development of Culture, Education and Science (Australia, Melbourne) (http://www.iadces.org/, http://iadces.com/)

 • Agentúra je uvedená vo viacerých zoznamoch predátorských vydavateľov.
 • Na svojej webovej stránke prezentuje zavádzajúce informácie.
 • Upozornenie na podvod na stránke Univerzity v Adelaide.
 • Upozornenie zverejnené 23.11.2017.

6. Journal of Management Studies (http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/MS)

 • Journal of Management Studies (ISSN 2328-2185) vydavateľa David Publishing je s vysokou pravdepodobnosťou predátorský časopis.
 • Časopis s rovnakým názvom Journal of Management Studies je registrovaný v databáze EBSCO, ale vydáva ho spoločnosť Wiley-Blackwell a má iné ISSN (0022-2380 print, 1467-6486 online).
 • Pod rovankým ISSN (2328-2185) je v Index Copernicus uvedený časopis Management Study, nie je tam však registrovaný.
 • Časopis sa nenachádza v medzinárodnych registroch DOAJ, ROAD.
 • Členovia redakčnej rady sú neoveriteľní.
 • Upozornenie zverejnené 24.11.2017.

7. The Open Journal of Economics and Finance (http://www.synotecpublishers.com/the-open-journal-of-economics-and-finance/)

 • S veľkou pravdepodobnosťou ide o predátorský časopis.
 • Nemá ISSN a nie je evidovaný v žiadnom registri ani v databázach.
 • Názvom napodobňuje Journal of Economics and Finance vydavateľstva Springer.
 • Upozornenie zverejnené 12.12.2017.

8. Spoločnosť SGEM – pravdepodobný predátor (https://www.sgem.org/)

Spoločnosť SGEM, ktorá pozýva na medzinárodné konferencie a publikovanie v zborníkoch, je s vysokou pravdepodobnosťou predátorská.

 • Na stránkach konferencií uvádzajú „impact factors“, avšak tieto nie sú reálne.
 • Napriek deklarovanej evidencii vo WoS sú príspevky z konferencií SGEM evidované len do r. 2016.
 • Údaje na webovej stránke SGEM sú nedohľadateľné a neoveriteľné.
 • Slovenská akadémia vied (SAV) sa od spoločnosti SGEM dištancuje a výstupy z konferencií organizovaných touto spoločnosťou nebude brať do úvahy pri hodnotení publikačnej činnosti organizácií SAV.
 • Upozornenie zverejnené 26.2.2019.

Užitočné odkazy

Akademický antipredátor
Think.Check.Sumbit - návod pre autorov ako postupovať pri výbere zdroja pre publikácie