Snahou knižnice je aktívne sa zúčastňovať a podporovať vedu a výskum na pôde univerzity.

Ponúkame naše know-how najmä v oblasti spracovávania a vyhľadávania informácií nie len formou bibliografického spracovávania informačných zdrojov do online katalógu, ale aj poskytovaním podporných služieb:

  • poradenstvo pri využívaní elektronických informačných zdrojov (EIZ)
  • vypracovávanie rešerší z domácich a zahraničných EIZ vrátane katalógu SEK