Základné informácie

 • Turnitin Feedback Studio je služba na kontrolu podobnosti písomných prác, ich hodnotenie a poskytovanie spätnej väzby študentom v textovom a zvukovom formáte.
 • Cieľová skupina písomných prác:
  • V konečnej podobe (nie koncepty), a to v slovenčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku
  • Od 25. septembra 2023 na základe príkazu rektora č. 3/2023 všetky písomné výstupy študentov (seminárne práce, semestrálne práce, projekty, prezentácie a pod.), ktoré sú podkladom pre hodnotenie dosiahnutých vedomostí, zručností a kompetencií na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia, okrem záverečných a kvalifikačných prác.
  • V minulom akademickom roku 2022/2023 prebiehala pilotná fáza, v ktorej boli zapojení vybraní pedagógovia a vybrané predmety s hodnotenými seminárnymi prácami.
 • Porovnávacia databáza: Turnitin (vrátane prác odovzdaných na EU v Bratislave cez Turnitin Feedback Studio)
 • Dostupnosť: webové rozhranie Turnitin (integrácia do Moodle je v príprave)
 • Časový rámec: 9/2022 – 8/2025
 • Univerzitný administrátor: Slovenská ekonomická knižnica (SEK)
 • Technická pomoc s prihlasovaním: Centrum informačných technológií (CIT) – Helpdesk EUBA
 • Overenie funkčnosti systému: https://turnitin.statuspage.io/
 • Podmienky používania: Turnitin End-User License Agreement, Turnitin Product Privacy

 

Používanie vo webovom rozhraní Turnitin

Prístupový link: https://turnitin.euba.sk/

Rýchly štart:

Prihlasovacie údaje

Do Turnitin Feedback Studia sa zaregistrujete a prihlasujete pomocou svojho "univerzitného konta", ktoré si môžete pozrieť a nastaviť cez portál IDM (https://idm.euba.sk/). Rovnakým "univerzitným kontom" sa prihlásite napríklad aj do univerzitnej VPN.

 • V súčasnosti (10/2023) je prihlasovacie meno do univerzitného konta v tvare mpriezvisko1.
 • Univerzitné konto nie je totožné s (emailovým) kontom Microsoft 365. Informácie o používateľských účtoch, ktoré vám pridelila EU v Bratislave, nájdete na stránke Zabudnuté heslo – zmena hesla v helpdeskovej databáze znalostí. V prípade problémov s prihlásením kontaktujte Centrum informačných technológií EU v Bratislave zaslaním tiketu cez portál https://helpdesk.euba.sk/.
 • Pedagógovia, doktorandi: Ak vám prihlasovacie údaje do univerzitného konta fungujú, ale Feedback Studio vám vnucuje rolu študenta (t. j. pri prvom prihlásení od vás požaduje zadanie kódu triedy), požiadajte CIT/Helpdesk o úpravu vášho profilu v AISe.

Prvé prihlásenie (registrácia)

Pri prvom prihlásení prebehne registrácia do služby Feedback Studio.

 • Pedagógovia: Po zadaní prihlasovacích údajov systém automaticky určí váš účet ako typ "Instructor" podľa nastavenia v AiS2. Vyzve vás na odsúhlasenie podmienok používania (Turnitin End User License Agreement) a doplnenie požadovaných údajov vo vašom používateľskom profile. Potom môžete Feedback Studio začať hneď používať.
 • Študenti: Po zadaní prihlasovacích údajov systém automaticky určí váš účet ako typ "Student" podľa nastavenia v AiS2. Vyzve vás na zadanie ID triedy a registračného kľúča triedy (enrollment key). Tieto údaje vám poskytne pedagóg. Bez triedy nie je možné dokončiť registráciu. Po zadaní údajov o triede bude pokračovať proces registrácie, odsúhlasíte podmienky používania (Turnitin End User License Agreement) a doplníte požadované údaje vo svojom používateľskom profile. Potom môžete Feedback Studio začať hneď používať.

Používanie – pedagóg

Základný postup

 1. Zaregistrujte sa
 2. Prepnite jazyk rozhrania na preferovaný (čeština, angličtina...)
 3. Vytvorte triedu (odporúčame názov vytvoriť ako kombináciu predmetu a roka)
 4. Pošlite svojim študentom ID triedy a registračný kľúč (enrollment key), aby sa mohli zaregistrovať do Feedback Studia (ak ešte nie sú zaregistrovaní) a vstúpiť do vašej triedy. Bez triedy nemôže študent dokončiť svoju registráciu.
 5. Vytvorte zadanie (seminárnej) práce a informujte o ňom svojich študentov
 6. Počkajte na nahranie hotových zadaní od študentov, prípadne vyzvite oneskorencov
 7. Skontrolujte správy o podobnosti (Similarity report). Ako interpretovať správu o podobnosti?
 8. Poskytnite študentom spätnú väzbu (textová a zvuková forma) z hľadiska splnenia zadania, odbornosti, jazyka, etiky akademického písania (citáty, parafrázy, citovanie, autocitovanie, plagiátorstvo, bibliografické odkazy...)
 9. Ohodnoťte zadanie (body, percentá)
 10. Zverejnite správu o podobnosti študentom

Tip: Študentom môžete odporučiť pomôcku Turnitin Draft Coach, ktorú môžu využiť pred nahraním svojej (seminárnej) práce do Feedback Studia. Získajú tri predbežné správy o podobnosti, kontrolu citácií a anglickej gramatiky. Výsledok kontroly je dostupný iba študentovi ako autorovi textu, nie pedagógovi. Kontrolované dokumenty sa neukladajú do porovnávacej databázy Turnitin, takže nezvyšujú percento podobnosti pri kontrole v Turnitin Feedback Studiu.

 Podpora

Používanie – študent

Základný postup

 1. Zaregistrujte sa (od svojho pedagóga budete potrebovať ID triedy a registračný kľúč triedy). Bez triedy nie je možné dokončiť registráciu
 2. Prepnite jazyk rozhrania na preferovaný (čeština, angličtina...)
 3. Vstúpte do triedy
 4. Nahrajte svoje zadanie (seminárnu prácu)
 5. Počkajte na zverejnenie správy o podobnosti (Similarity report)
 6. Pozrite si správu o podobnosti, spätnú väzbu od pedagóga a jeho hodnotenie. Ako interpretovať správu o podobnosti?

Tip: Pred nahraním svojej (seminárnej) práce do Feedback Studia môžete využiť pomôcku Turnitin Draft Coach. Získate tri predbežné správy o podobnosti, kontrolu citácií a anglickej gramatiky. Výsledok kontroly je dostupný iba vám ako autorovi textu, nie pedagógovi. Kontrolované dokumenty sa neukladajú do porovnávacej databázy Turnitin, takže nezvyšujú percento podobnosti pri kontrole v Turnitin Feedback Studiu.

Podpora

 

Používanie v Moodle (v príprave)

Centrum informačných technológií EUBA pripravuje integráciu Turnitin Feedback Studia do LMS Moodle.

Prístupový link: https://moodle.euba.sk/

 • Prihlásenie pomocou svojho univerzitného konta do portálu IDM (pozri vyššie)
 • Po úspešnom nastavení integrácie by mala byť turnitinovská funkcionalita dostupná ako súčasť menu

Podpora

 

Turnitin & Feedback Studio

 

Súvisiace odkazy

 

Kontakt:

Turnitin — Feedback Studio, Draft Coach

 

Registrácia, prihlásenie

 

 https://helpdesk.euba.sk/

V prípade problémov si vytvorte ticket v tomto systéme. Ako predmet vyberte "CIT: IDM, Office, Moodle, Turnitin". Uveďte adresu registrovanú v AiS2 alebo požiadajte o kontaktovanie telefonicky.

02/6729 5555 (len zamestnanci)

Používanie, konzultácie

 

 turnitin@euba.sk

Mgr. Bronislava Senčáková, Mgr. Viktor Fečkan

 02/6729 1614, 02/6729 1476