Registrácia Crossref-DOI na univerzite — Príklad Crossref-DOI pre článok — SEK ako univerzitný koordinátor DOI — Ako dať zaregistrovať identifikátory DOI — Transfer vlastníctva identifikátorov DOI — Čo je DOI? Čo je Crossref? — Ekonomická univerzita ako člen Crossref — Zobrazovanie identifikátora Crossref-DOI — Ako funguje Crossref-DOI? — Súvisiace odkazy — Kontakt

 

Registrácia Crossref-DOI na univerzite

Crossref Content Registration logo

Vnútorný predpis. Registrácia identifikátorov DOI na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa riadi Opatrením rektora č. 7/2021 (Opatrenie) účinným od 12. júla 2021.

Čo sa môže registrovať. Univerzita môže registrovať identifikátory DOI univerzitnej publikačnej produkcii ako sú časopisy, zborníky, knihy a prípadne ďalším druhom obsahu, a to na úrovni univerzity, fakulty či katedry.

 • EU v Bratislave musí byť v publikácii uvedená ako jediný vydavateľ, prípadne hlavný (prvý) vydavateľ. Spoluvydávanie publikácií môže Crossref považovať za problematické.
 • Ak EU v Bratislave nie je (hlavným) vydavateľom, súčasný vydavateľ môže previesť vydávanie na EU v Bratislave alebo sa môže stať členom Crossref nezávisle od univerzity a registrovať DOI s vlastným prefixom. Ďalšou možnosťou je využitie služieb sprostredkovateľa.

Čo sa už registruje. Identifikátory DOI sa registrujú pre časopis Ekonomické rozhľady od čísla 3/2021 a pre konferenčné zborníky EDAMBA od EDAMBA 2021. Z fakultných publikácií sa registruje DOI pre časopis FMV Medzinárodné vzťahy od čísla 3/2022. Ich riešenie môže slúžiť ako inšpirácia pri redakčnej príprave ďalších objektov (publikácií) a vstupných stránok.

Čo sa pripravuje na registráciu. V príprave na registráciu DOI sú čísla časopisu OF Studia commercialia Bratislavensis od roku 2021. (Staršie čísla majú DOI registrované cez platformu Sciendo, z ktorej prebehol transfer DOI pod EU v Bratislave v roku 2022.) Záujem prejavilo niekoľko fakúlt pre svoje zborníky a časopisy.

 

Príklad Crossref-DOI pre článok

Objekt: článok z časopisu (Seresová, T. (2022). Transformation of Integration Policies: The Case of the Slovak and Czech Republic. Ekonomické rozhľady – Economic Review, 51(1), 74 – 97.)

Identifikátor DOI: https://doi.org/10.53465/ER.2644-7185.2022.1.74-97

URL vstupnej stránky: https://euba.sk/en/veda-vyskum/ekonomicke-rozhlady/content/2022/01/2388-transformation-of-integration-policies-the-case-of-the-slovak-and-czech-republic

Plný text PDF: https://euba.sk/www_write/files/SK/ekonomicke-rozhlady/2022/01/er_1_2022_seresova_fulltext.pdf

Záznam v databáze Crossref: https://doi.crossref.org/search/doi?pid=doi@euba.sk&format=unixsd&doi=10.53465/ER.2644-7185.2022.1.74-97

 

SEK ako univerzitný koordinátor DOI

Na základe Opatrenia plní Slovenská ekonomická knižnica (SEK) úlohu univerzitného koordinátora, registruje DOI do databázy Crossref a poskytuje konzultácie redakciám, autorom a administrátorom vstupných stránok. Tiež spravuje prístupy do antiplagiátorského nástroja Crossref Similarity Check (iThenticate). Kontakt nájdete v zelenom boxe naspodku stránky.

 

Ako dať zaregistrovať identifikátory DOI

Základný postup

 1. Redačná príprava publikácie, vrátane pridelenia DOI (redakcia, autor)
 2. Vytvorenie vstupných stránok (redakcia, administrátor)
 3. Registrácia DOI (SEK)

SEK poskytuje úvodné a priebežné konzultácie. V súčasnosti pripravujeme na zverejnenie podrobnejšie metodické pomôcky a odporúčania.

 

Transfer vlastníctva identifikátorov DOI

Univerzitná redakcia, ktorá má registráciu identifikátorov DOI zabezpečenú externe, môže požiadať o transfer vlastníctva existujúcich identifikátorov DOI pod Ekonomickú univerzitu. Registráciu identifikátorov DOI pre nové objekty (publikácie) by následne zabezpečovala Ekonomická univerzita.

Príklad. V roku 2022 prebehol transfer vlastníctva identifikátorov DOI pridelených časopisu OF Studia commercialia Bratislavensis v rokoch 2010 až 2020. Redakcia mala registráciu DOI pôvodne zabezpečenú ako zmluvnú službu na publikačnej platforme Sciendo.

 

Čo je DOI? Čo je Crossref?

DOI logo ———— Crossref logo

Čo je DOI. DOI® je skratkou anglického pomenovania Digital Object Identifier. DOI je trvalý jedinečný identifikátor digitálneho objektu podliehajúci štandardu ISO 26324. Identifikátor DOI je priradený objektu a nie jeho umiestneniu. Objektom môže byť dokument, dataset, umelecké dielo a podobne. (Pre autorov sú určené trvalé osobné identifikátory ako napríklad ORCID. Organizácie môžu využiť trvalé inštitucionálne identifikátory ako napríklad ROR.)

Poslaním DOI je zabezpečiť trvalý prístup k objektu v globálnej internetovej sieti bez ohľadu na zmeny, ktoré sa s objektom dejú. Hlavnou motiváciou jeho vzniku bolo pomerne časté a rýchle zastarávanie linkov. Medzi výhody DOI patrí jednoznačná a trvalá identifikácia, vyššia objaviteľnosť a zjednodušenie citovania objektu.

Systém DOI spravuje medzinárodná nezisková organizácia International DOI Foundation (IDF), ktorá zastrešuje špecializované registračné agentúry. Napríklad registračná agentúra DataCite sa zameriava na DOI pre výskumné údaje.

Registračná agentúra Crossref sa špecializuje na DOI pre vedecký a výskumný obsah. Vznikla v roku 2000 a v súčasnosti združuje takmer 18 000 členských inštitúcií zo 148 krajín. Členovia tvoria komunitu organizácií, ktoré sa zaviazali trvalo prepájať svoj obsah a zdieľať svoje metadáta medzi sebou a s vedeckou komunitou.

Názov DOI (DOI name) sa skladá z predpony (prefixu) a prípony (sufixu). Každý registrátor DOI má jeden unikátny prefix pridelený registračnou agentúrou. Jedinečný sufix si vytvára registrátor pre každý objekt sám. Názov DOI nemá mať žiadnu výpovednú hodnotu, objekt je opísaný súvisiacimi metadátami.

Štruktúra identifikátora DOI (Syntax DOI)

 

Ekonomická univerzita ako člen Crossref

Crossref Member Badge

Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala registrátorom DOI na základe členstva v registračnej agentúre Crossref od 25. júna 2021, čím sa zaviazala dodržiavať členské podmienky vrátane platenia súvisiacich poplatkov. Nedodržanie členských podmienok môže viesť k sankciám zo strany Crossref alebo k zrušeniu členstva.

Výhody členstva:

K povinnostiam člena patrí:

 

Zobrazovanie identifikátora Crossref-DOI

 • DOI sa uvádza v plnej a klikateľnej forme: https://doi.org/10.13003/5jchdy (Crossref Display Guidelines, March 2017)
 • neuvádza sa skratkami „doi:“ ani „DOI:“
 • nepoužíva sa „dx“ v názve domény, používa sa protokol https (namiesto http)
 • príklady nesprávneho zápisu: http://dx.doi.org/10.13003/5jchdy, DOI: 10.13003/5jchdy, 10.13003/5jchdy

Iné registračné agentúry môžu mať odlišné požiadavky na zobrazovanie svojich identifikátorov DOI.

 

Ako funguje Crossref-DOI?

Infographic-Content-registration
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnejšiu verziu)
Infografika Content Registration: how it works od autora Crossref podlieha verejnej licencii CC BY 4.0 Int

 

Pridelenie DOI. Registrátor pridelí objektu (napr. dokumentu) jedinečný identifikátor DOI, ktorý vloží do objektu alebo ho k objektu pripojí.

Vstupná stránka je verejne prístupná webová stránka objektu, ktorú vytvára registrátor. Obsahuje údaje o objekte (metadáta) a môže obsahovať aj samotný objekt. Návštevník z nej má získať istotu, že sa dostal k správnemu objektu.

 • Má obsahovať (1) DOI, (2) plnú bibliografickú citáciu objektu, ku ktorému je vytvorená, (3) plný text objektu, prípadne mechanizmus získania plného textu (napr. ak je plný text spoplatnený alebo za registračnou bariérou).
 • Môže obsahovať aj ďalšie metadáta, ako napríklad abstrakt, kľúčové slová, dátum online publikovania, licenciu či referencie.

Registrácia DOI. Registrátor do databázy Crossref nahrá identifikátor DOI, URL adresu vstupnej stránky a príslušné metadáta, čím sa DOI spáruje s objektom a aktuálnym umiestnením objektu. Zaregistrovaný identifikátor DOI je trvalý, preto sa nedá úplne vymazať z databázy Crossref.

Smerovanie DOI (DOI resolution). Po kliknutí na zaregistrovaný identifikátor DOI zabezpečí rezolver systému DOI automatické presmerovanie návštevníka na zaregistrovanú URL adresu vstupnej stránky. Kliknutie na pridelený, ale nezaregistrovaný identifikátor DOI vedie na stránku s chybovou hláškou.

Pri zmene URL adresy vstupnej stránky (napr. po presune na novú doménu) sa identifikátor DOI nemení – v databáze Crossref sa pre daný identifikátor DOI upraví URL adresa vstupnej stránky a pôvodný nezmenený identifikátor DOI bude smerovať na novú URL adresu vstupnej stránky. Podobne sa postupuje pri úprave metadát (napr. doplnenie autora alebo oprava dátumu publikovania), kedy sa zmena vykoná v databáze Crossref, na vstupnej stránke objektu a prípadne aj v samotnom objekte.

 

Súvisiace odkazy

 

Kontakt:

Identifikátory DOI — Crossref Similarity Check

Mgr. Bronislava Senčáková, Mgr. Viktor Fečkan

 02/6729 1614, 02/6729 1476

 doi@euba.sk