Antiplagiátorský systém je podporný nástroj na kontrolu originality v porovnaní s inými textmi, ktoré sú uložené v databáze alebo voľne prístupné na internete. Systém upozorní na potenciálnu zhodu vyjadrenú vo forme percentuálnej podobnosti práce. Interpretáciu výsledku kontroly a rozhodnutie, či ide o plagiát alebo originál, však musí vyhodnotiť človek.

Nástroje spoločnosti Turnitin na zistenie podobnosti textu dostupné na EU v Bratislave:

 

Turnitin Feedback Studio >>

Služba na kontrolu podobnosti písomných prác, ich hodnotenie a poskytovanie spätnej väzby študentom v textovom a zvukovom formáte.

 • Používanie: webové rozhranie Turnitin (CIT pripravuje integráciu do Moodle)
 • Cieľové skupiny: pedagógovia, doktorandi v role pedagóga, študenti EU v Bratislave
 • Cieľové dokumenty: všetky písomné výstupy študentov (seminárne práce, semestrálne práce, projekty, prezentácie a pod.), ktoré sú podkladom pre hodnotenie dosiahnutých vedomostí, zručností a kompetencií na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia, okrem záverečných a kvalifikačných prác. Dokumenty v konečnej podobe (nie koncepty), a to v slovenčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku.
 • Všetky nahrané dokumenty sa ukladajú do globálnej porovnávacej databázy Turnitin.
 • Výsledok kontroly je dostupný pedagógovi ihneď, po zhodnotení a poskytnutí spätnej väzby aj študentovi.
 • Vnútorný predpis: Príkaz rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave číslo 3/2023: Využívanie antiplagiátorského systému TURNITIN (25. 9. 2023)

 

Turnitin Draft Coach >>

Pomôcka pri písaní práce, ktorá umožňuje autorovi pre vlastnú potrebu vykonať kontrolu podobnosti textu, citácií alebo anglickej gramatiky.

 • Používanie: doplnok v online verzii Microsoft Wordu
 • Cieľové skupiny: študenti, doktorandi, pedagógovia a ostatní zamestnanci EU v Bratislave
 • Cieľové dokumenty: akékoľvek písomné práce, články a iné výstupy publikačnej činnosti v ľubovoľnom stave rozpracovanosti, a to v slovenčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku
 • Kontrolované dokumenty sa neukladajú do globálnej porovnávacej databázy Turnitin.
 • Výsledok kontroly je dostupný ihneď a to iba autorovi textu.

 

Crossref Similarity Check (v2) >>

Služba pre vydavateľské pracoviská EU v Bratislave na kontrolu podobnosti prijatých autorských rukopisov.

 • Používanie: webové rozhranie Crossref-Turnitin
 • Cieľová skupina: Vydavateľské pracoviská (redakcie) na EU v Bratislave. Povinné pre redakcie prideľujúce Crossref-DOI, odporúčané pre redakcie neprideľujúce DOI.
 • Cieľové dokumenty: prijaté autorské rukopisy (články, zborníkové state, knižné kapitoly atď.), a to v slovenčine, angličtine alebo inom cudzom jazyku
 • Kontrolované dokumenty sa neukladajú do globálnej porovnávacej databázy iThenticate.
 • Výsledok kontroly je dostupný pracovníkovi redakcie ihneď. Správu o podobnosti je možné poslať autorovi vo formáte PDF.
 • Vnútorný predpis: Opatrenie rektora číslo 7/2021 (12. 7. 2021)