Katalóg SEK

  • vyhľadávanie informačných zdrojov SEK a EU v Bratislave a v externých informačných zdrojoch
  • zisťovanie dostupnosti (exempláre voľné, vypožičané, dostupné na prezenčnú výpožičku, rezervované, nedostupné) a miesto ich dostupnosti (sklad, študovňa, pracovisko EU, katedra...)
  • ukladanie do košíka, vytlačenie, ukladanie do súboru, posielanie e-mailom

Registrovaní používatelia SEK po prihlásení môžu:

  • zadávať žiadanky na voľné exempláre dokumentov
  • rezervovať vypožičané dokumenty
  • prolongovať vypožičané dokumenty
  • získať informácie o svojom konte: žiadanky, výpožičky, rezervácie, poplatky

Databáza článkov

  • unikátna databáza budovaná od roku 1990 obsahuje viac ako 175 500 bibliografických záznamov analyticky spracovaných článkov zo 154 titulov vedeckých a odborných časopisov slovenskej a českej proveniencie a príspevkov z konferenčných a vedeckých zborníkov vydávaných na EU v Bratislave
  • články a príspevky zo zborníkov sú prepojené na ich zdrojové dokumenty
  • výber a bibliografické spracovávanie článkov sa realizuje operatívne na základe zhodnotenia aktuálnej obsahovej profilácie excerpovaných titulov periodík, ich reálnou dostupnosťou v SEK a v súlade s informačnými požiadavkami používateľov