Fond EDC obsahuje monografie, periodiká, výročné správy, smernice, legislatívne dokumenty, pracovné dokumenty Európskej komisie, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, rokovania Európskeho parlamentu, štatistické dokumenty, informačné brožúry, letáky a pod.

Dokumenty sú vo fonde usporiadané podľa nasledovných tematických skupín:

 1. Činnosti Európskej únie
 2. Právo a spravodlivosť
 3. Vonkajšie vzťahy
 4. Obchod – hospodárska súťaž
 5. Hospodárstvo – ekonomika
 6. Financie
 7. Sociálne záležitosti
 8. Vzdelávanie – kultúra
 9. Poľnohospodárstvo – lesníctvo – rybné hospodárstvo
 10. Priemysel – služby
 11. Podnikanie
 12. Energetika
 13. Doprava
 14. Životné prostredie – ekológia
 15. Vedecký a technický výskum
 16. Štatistika

Oficiálne dokumenty Európskej únie

Väčšina oficiálnych dokumentov EÚ je dostupná elektronicky prostredníctvom portálu Eur-Lex (Prístup k právu Európskej únie).

Legislatíva EÚ

Základná legislatíva

Obsahuje pôvodné zmluvy zakladajúce Európske spoločenstvá, zmluvy, ktorými sa menia pôvodné zmluvy, zmluvy a dokumenty o pristúpení a pod.

Sekundárna legislatíva

Je publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie (Official journal of the European Union). Obsahuje 2 hlavné časti:

Právne predpisy (séria L) – obsahuje nariadenia (záväzné - priamo aplikované v členských štátoch), rozhodnutia a smernice (nezáväzné - implementované cez národné legislatívy).

Informácie a oznamy (séria C) – obsahuje uznesenia, odporúčania, stanoviská, oznámenia, informácie o aktivitách jednotlivých inštitúcií, vrátane otázok a odpovedí v Európskom parlamente, súdnych prípadov pred Súdnym dvorom, legislatívne návrhy (prípravné akty) a stanoviská k nim.

Periodiká

Zoznam periodík dochádzajúcich do fondu EDC v roku: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

 

Kontakt:

Európske dokumentačné centrum

Mgr. Viktor Fečkan

02/6729 1476

 sek.edc@euba.sk