Zmena vyhlášky

Od 1.2.2022 sa končí evidencia publikačnej a umeleckej činnosti podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. Účinnosť nadobúda Vyhláška č. 397/2020 Z. z.

Evidencia publikácií a ohlasov z predchádzajúcich vykazovacích období CREPČ 2007-2021 zostáva nedotknutá a pre všetky už evidované záznamy publikácií a ohlasov platí pôvodná kategorizácia v zmysle Vyhlášky č. 456/2012 Z. z.

 

Sumarizácia najvýznamnejších zmien

Kategorizácia výstupov – zrušilo sa označenie kategórií tzv. 3-písmenkovými kódmi

  • kategóriu tvorí vyjadrenie obsahu, typu dokumentu a príslušné doplňujúce informácie
  • vzniklo 6 nových kategórií: V (vedecký), O (odborný), P (pedagogický), U (umelecký), D (dokument duševného vlastníctva), I (iný výstup)
  • každá zo základných kategórií má svoje číselné podkategórie, ktoré vyjadrujú typové zaradenie publikácie: 1=celok, 2=časť zborníka alebo knihy, 3=časť časopisu
  • nerozlišujú sa domáce a zahraničné publikácie, t.j. už sa nesleduje princíp teritoriality
  • zaradenie v citačných a iných indexoch sú vyjadrené priamym prepojením na záznamy v citačných databázach

Pre lepšiu orientáciu porovnanie kategórií podľa vyhlášky 456/2012 a vyhlášky 397/2020

Typ dokumentu – nový údaj vyjadrujúci formálnu stránku publikácie

Študijný odbor – nový číselník MŠVVaŠ SR

Oblasti výskumu – kódovník oblastí výskumu ostáva v platnosti

Kategorizácia ohlasov – rozlišujú sa už len 3 základné kategórie, ktoré majú i naďalej číselné označenie 1, 2, 3

Pre lepšiu orientáciu porovnanie kategórií ohlasov podľa vyhlášky 456/2012 a vyhlášky 397/2020

 

Dôležité usmernenia podľa metodických pokynov CREPČ na rok vykazovania 2023