Registrácia a výpožičné službyUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Registrácia bezplatne 2,00 € 5,00 €
Dočasný preukaz používateľa (3 mesiace) bezplatne 2,00 € 2,00 €
Vystavenie duplikátu preukazu používateľa bezplatne bezplatne 10,00 €
Manipulačný poplatok pri zmene registračnej karty bezplatne 0,50 € 1,50 €
Predĺženie registrácie (na 1 rok) bezplatne 0,50 € 2,50 €
Zmena hesla bezplatne 0,50 € 0,50 €
Rezervovanie dokumentu (za každý dokument) bezplatne 0,50 € 0,50 €

 

Rešeršné služby**

Rešerše z online katalógu SEKUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok*** bezplatne 2,00 € 7,00 €
Poplatok za 1 záznam bezplatne 0,20 € 0,20 €
Tlačený výstup (1 strana A4) bezplatne 0,10 € 0,10 €

 

Rešerše z elektronických informačných zdrojovUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok*** bezplatne 4,00 € 12,00 €
Tlačený výstup (1 strana A4) bezplatne 0,10 € 0,10 €

* Študenti interného doktorandského štúdia EU sú posudzovaní ako zamestnanci EU.

** V prípade záujmu je k dispozícii konzultačná služba, ktorá poskytne základnú podporu pre prácu s informačnými zdrojmi.

*** Základný poplatok za rešerš uhradí žiadateľ i v prípade rešerše s nulovým výsledkom.

 

Sankčné poplatky****

Nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)
1. upomienka 0,80 €
2. upomienka 1,60 €
3. riaditeľská upomienka 4,00 €
pokus o zmier 5,00 €
súdna upomienka 7,00 €

 

Strata, nenávratné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok 3,00 €
+ náhrada dokumentu podľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku

 

Čiastočné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok 2,00 €
+ oprava čiastočne poškodeného dokumentu podľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku
Poškodenie čiarového kódu 2,00 €

 

Iné poplatky
Nevyzdvihnutie vyžiadaného dokumentu 0,50 €
Strata kľúča od odkladacej skrinky 7,00 €
Zisťovanie neohlásených zmien v údajoch používateľa
(neoznámenie zmeny mena, adresy, čísla občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu)
4,00 €

**** Sankčné poplatky sa vzťahujú na všetky kategórie používateľov.

Upozornenie: V prípade, ak dlh používateľa voči SEK je vyšší ako 7€, až do vyrovnania jeho podlžnosti sa používateľovi neposkytujú žiadne služby SEK.

 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS)

Poplatky pre registrovaných používateľov SEK
Výpožička dokumentu podľa poplatkov fakturovaných dodávateľskou knižnicou
Nedodržanie výpožičnej lehoty
Poškodenie dokumentu
Strata dokumentu

 

Poplatky pre iné knižnice

Výpožička originálu dokumentu bezplatne
Nedodržanie výpožičnej lehoty podľa Cenníka SEK, časť sankčné poplatky

Cenník je platný od 21.9.2011.

Ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH.