Pri hodnotení publikačných výstupov z hľadiska kvalitatívneho i kvantitatívneho sa sleduje mnoho kritérií, ale k najvýznamnejším patrí:

Indexovanosť – registrácia v scientometrických databázach Web of Science alebo Scopus

Karentovanosť – registrácia v databáze Current Contents Connect (hodnotiace kritérium, ktoré sa v zahraničí obvykle nepoužíva)