Citácie v katalógu knižnice

V knižničnom katalógu sa pri každom zázname zobrazuje citácia a možnosť zobraziť záznam vo formáte ISO

Pri každom zázname sa zobrazuje odkaz na citačný manažér CitacePRO – kliknutím sa citácia zobrazí v systéme

 

Predmet citovania

Citovanie je preberanie akéhokoľvek textu alebo časti citovaného dokumentu:

 1. doslovný text (citát)
 2. modifikovaný text alebo jeho časť (parafráza)
 3. výsledky výskumov
 4. tabuľky, grafy, obrázky

Citovanie je nutné aj v prípade, ak v texte práce publikáciu len spomíname = odkazujeme na ňu.

Citovať nemusíme:

 • všeobecne zaužívané výrazy (napr. porekadlá, príslovia)
 • všeobecne známe historické údaje
 • teoretické argumenty, ktoré sú často a verejne diskutované

Základná terminológia

 

Všeobecné zásady pre tvorbu bibliografických odkazov

 • Predpísané údaje sa čerpajú z citovaného dokumentu: titulný list alebo jeho ekvivalent, tiráž, obsah, 1. strana článku, celý dokument, atď.
 • Údaje získané z iného zdroja sa uvádzajú v hranatých zátvorkách (napr. preklad názvu, doplnky)
 • Ak sa niektoré povinné údaje v dokumente nenachádzajú, vynechajú sa
 • Zachováva sa predpísané poradie, forma údajov, interpunkcia a medzery
 • Každý údaj v odkaze musí byť zreteľne oddelený od nasledujúceho interpunkčným znamienkom. Jednotlivé skupiny údajov oddeľujeme bodkou a medzerou
 • Údaje sa zapisujú v jazyku citovaného dokumentu (s výnimkou poznámok a doplnkov)
 • Nie je nutné zachovávať písanie veľkých písmen ani interpunkciu použité v citovanom dokumente, ak to nie je v súlade s pravidlami daného jazyka
 • V súlade s ISO 690 je možné používať slovenské skratky (vyd., roč., č.), ale je možné používať aj inojazyčné ekvivalenty (ed., vol., no.)
 • Bibliografický odkaz končí bodkou. Ak je posledným údajom URL, bodka sa nepoužíva
 • Obrázky, tabuľky a grafy sú tiež predmetom autorského práva a preto je potrebné ich citovať
 • Údaj o čísle časopisu nie je v norme uvedený ako povinný, avšak je v nej požiadavka, že v prípade príspevku by sa malo uviesť číslo a označenie najmenšieho samostatne identifikovaného komponentu, preto aj tento údaj možno chápať ako povinný

Poradie prvkov v odkaze

 

Metódy citovania

Norma ISO 690 stanovuje 3 techniky citovania, pričom všetky sú rovnocenné.

Ak má vedná disciplína alebo vydavateľ vlastnú metódu citovania, nie je nutné ich dodržanie.

Platí zásada, že v celej práci je nutné aplikovať len jednu techniku citovania.

 

Normy a návody

STN ISO 690:2012 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie

 • norma poskytuje návod na tvorbu bibliografických odkazov a citácií, nepredpisuje však ich konkrétny štýl a interpunkciu
 • špecifikuje výber prvkov, ktoré je nutné uvádzať v bibliografických odkazoch, ich formu, záväznosť, poradie, interpunkciu a transkripciu

LICHNEROVÁ, Lucia, 2016. Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2023-09-29]. Dostupné na: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf

Tvorba bibliografických odkazov

Prvky a techniky citovania