Interná smernica EUBA

Interná smernica č. 6/2013 Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Právne predpisy

Vyhláška č. 456/2012 MŠVVaŠ SR o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 

Pre publikácie vydané v roku 2012 a staršie je platná SMERNICA č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

 

Metodické pokyny CREPČ

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2021

Definovanie vedeckej monografie a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti – aktualizácia 11/2019

Prepojenie databáz Web of Science (WoS) a Scopus so slovenskou legislatívou: Najčastejšie kladené otázky – aktualizácia 12/2020

Kódovník oblastí výskumu

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie – aktualizácia 01/2021