Interná smernica EUBA č. 6/2013 Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

Právne predpisy od roku 2022

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 

Právne predpisy do roku 2021 vrátane

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 

Pre publikácie vydané v roku 2012 a staršie je platná Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

 

Metodické pokyny CREPČ

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2024 – aktualizácia 01/2024

Povinné údaje pre evidenciu publikačnej činnosti (príloha č. 2 k metodickým pokynom) – aktualizácia 01/2024

Definovanie vedeckej monografie, editovanej vedeckej knihy a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti (metodické usmernenie) – aktualizácia 04/2023

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie – aktualizácia 02/2024