SEK e-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom 2021
E-kompas prístupu k univerzitným e-zdrojom
(kliknutím na obrázok sa dostanete na čitateľnú verziu)

Dátové zdroje

Databázy Štatistického úradu SR

  • DATAcube. (náhrada za Slovstat) – Verejná databáza obsahuje multidimenzionálne tabuľky (dátové kocky) ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy, prípadne obce. Súčasťou sú vybrané tabuľky z databázy Eurostatu.
  • STATdat. – Verejná databáza obsahuje reporty (tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sú dostupné v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy.
  • Register organizácií
  • Európska štatistika (ESDS) – Informácie o štatistike EÚ na webovej stránke Štatistického úradu SR. Vybrané tabuľky sú súčasťou verejnej databázy DATAcube.

Data.Europa.eu

Oficiálny portál pre európske údaje. Nahrádza portály EU Open Data Portal a European Data Portal. Poskytuje prístup k otvoreným údajom z medzinárodných, európskych, národných, regionálnych, miestnych a geografických portálov. Obsahuje viac ako 1,3 milión datasetov od 6 inštitúcií EÚ, 79 organizácií a 36 krajín.

Dimensions

Platforma prepojených výskumných údajov od spoločnosti Digital Science, ktorá v bezplatnej verzii umožňuje vyhľadávanie datasetov a publikácií.

Eurostat

Portál Štatistického úradu EÚ, ktorého úlohou je poskytovať Európskej únii a jej obyvateľom vysoko kvalitný štatistický informačný servis. Obsahuje štatistické dáta a publikácie, ktoré umožňujú porovnávať jednotlivé krajiny a regióny.

Statista

Platforma s údajmi, grafmi a reportmi zo 170 odvetví a viac ako 150 krajín. Bezplatný prístup k základným štatistikám vo vybraných formátoch.

Svetová banka

  • World Bank Open Data – Otvorené dáta Svetovej banky o vývoji krajín celého sveta
  • World Bank Data Catalog – Katalóg dostupných dát Svetovej banky (databázy, tabuľkové zostavy, správy a iné zdroje)

The World Factbook (CIA)

Svetová kniha faktov od Ústrednej spravodajskej služby USA poskytuje informácie o histórii, ľuďoch, spoločnosti, vláde, ekonomike, energetike, geografii, komunikácii, doprave, armáde a národných záležitostiach pre 267 svetových subjektov.

Google Dataset Search

Voľne prístupný špecializovaný webový vyhľadávač spoločnosti Google pomáha výskumníkom nájsť online voľne dostupné údaje.

 

Ostatné zdroje

ACM Digital Library

Databáza plnotextových článkov a bibliografických záznamov z oblasti výpočtových a informačných technológií vrátane kompletnej kolekcie vydavateľa Association for Computing Machinery (ACM, Asociácia pre výpočtovú techniku).

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Databáza s otvoreným prístupom k abstraktom a plným textom článkov a recenzií z vedeckých časopisov vydávaných akadémiami vied Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Estónska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Slovinska a Ukrajiny
Zameranie: spoločenské a humanitné vedy 

Crossref Search

Vyhľadávač organizácie Crossref, ktorá prideľuje identifikátory DOI vedeckým publikáciám, vyhľadáva v metadátach článkov z časopisov, kníh, noriem, datasetov a ďalších. Vyhľadávať možno podľa autora, názvových údajov, identifikátorv DOI, ORCID, na základe kľúčových slov, citácií, grantov atď.

CRZP – Centrálny register záverečných prác

Databáza záverečných prác, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o vysokých školách účinné od 1.9.2011 

ISSN Portal

Medzinárodná databáza, ktorá zhromažďuje údaje o časopisoch a periodikách. Vyhľadávanie je možné podľa názvu časopisu, ISSN, krajiny vydania a formy (online, tlačená verzia). Obsahuje viac ako dva milióny záznamov.

ITC Market Analysis Tools

Súbor online nástrojov na analýzu trhu, ktorý vyvinulo Medzinárodné obchodné centrum (International Trade Center, ITC) s cieľom zvýšenia transparentnosti globálneho obchodu a uľahčenia prístupu na trhy.

 JSTOR

Digitálny plnotextový archív časopisov, kníh a obrázkov. Zameranie je multiodborové s dôrazom na spoločenské a humanitné vedy. Veľká časť obsahu je voľne dostupná. Po bezplatnej registrácii ponúka plný prístup k určitému počtu licencovaných článkov mesačne: pred pandémiou to bolo cca 20, počas pandémie 100. Národohospodárska fakulta má túto databázu licencovanú, dostupná je v budove V1 z IP adries NHF.

National Bureau of Economic Research Working Papers Online

Výskumné práce Národného úradu pre vedecký výskum NBER (USA)

Právo – EUR-Lex

Bezplatný prístup k právu Európskej únie

Právo – SLOV-LEX

Bezplatne dostupná elektronická Zbierka zákonov SR (e-Zbierka), ktorá obsahuje právne predpisy od roku 1918. Právny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti SR.

Register účtovných závierok

Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je informačným systémom verejnej správy. Vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania.

 

Vyhľadávače

Dôveryhodnosť vyhľadaných výsledkov môže byť otázna, preto odporúčame využívať radšej zdroje overené knižnicou.

Google Scholar (Študovňa Google) 

Voľne prístupný špecializovaný webový vyhľadávač spoločnosti Google, ktorý indexuje plné texty alebo metadáta vedeckej literatúry v rôznych formátoch a disciplínach.

Semantic Scholar

Voľne prístupný špecializovaný webový vyhľadávač spoločnosti The Allen Institute for Artificial Intelligence, ktorý pomocou umelej inteligencie indexuje vedeckú literatúru v mnohých disciplínach.

 

Kontakt:

Elektronické informačné zdroje

Mgr. Bronislava Senčáková

02/6729 1614

bronislava.sencakova@euba.sk