Načítavam stránku...

Bluenomics

Ekonomické dáta z rôznych oficiálnych zdrojov ako Eurostat, Worldbank alebo OECD. Používateľom registrovaným ako Academic account (určený pre vedcov, učiteľov a študentov s e-mailom, ktorý má akademickú doménu) umožňuje priamo exportovať hotové grafy

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Databáza s otvoreným prístupom k abstraktom a plným textom článkov a recenzií z vedeckých časopisov vydávaných akadémiami vied Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Estónska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Slovinska a Ukrajiny
Zameranie: spoločenské a humanitné vedy 

CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Bibliografická databáza publikačnej činnosti vysokých škôl v SR od roku 2007 

CRZP – Centrálny register záverečných prác

Databáza záverečných prác, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o vysokých školách účinné od 1.9.2011 

Data Catalog

Prehľad dostupných dát Svetovej banky (databázy, tabuľkové zostavy, správy a iné zdroje)

DATAcube. (náhrada za Slovstat)

Databáza obsahuje multidimenzionálne tabuľky (dátové kocky) ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme multidimenzionálnych tabuliek v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy, prípadne obce.

Data / the World Bank

Voľný otvorený prístup k dátam o vývoji krajín celého sveta 

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Adresár recenzovaných elektronických časopisov s otvoreným prístupom
Zameranie: prírodné, spoločenské a humanitné vedy, technika, zdravotníctvo

Európska štatistika

Informácie o európskej štatistike na webovej stránke Štatistického úradu SR. Cez podstránku ESDS je prístup do štatistických databáz Eurostatu.

ISSN Portal

Medzinárodná databáza, ktorá zhromažďuje údaje o časopisoch a periodikách. Vyhľadávanie je možné podľa názvu časopisu, ISSN, krajiny vydania a formy (online, tlačená verzia). Obsahuje viac ako dva milióny záznamov.

National Bureau of Economic Research Working Papers Online

Výskumné práce Národného úradu pre vedecký výskum NBER (USA)

Register účtovných závierok

Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je informačným systémom verejnej správy. Vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania.

SLOV-LEX

Bezplatne dostupná elektronická Zbierka zákonov SR. Právny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti SR. Prístup k obsahu platných právnych predpisov od roku 1918 prostredníctvom systému eZbierka.