Cieľom akvizície dokumentov je informačný prieskum za účelom výberu a získavania relevantných klasických a elektronických dokumentov pre systematické budovanie knižnično-informačného fondu.

Tematickú štruktúru a rozsah doplňovania fondu podľa typov a druhov dokumentov a multiplicitu exemplárov určuje Akvizičná politika SEK, ktorá zohľadňuje funkciu a zameranie knižnice, profil knižnično-informačného fondu a potreby používateľov.

Garantom doplňovania fondu je Oddelenie informačných zdrojov, ktoré koordinuje akvizičnú činnosť v rámci SEK a zabezpečuje centrálny nákup dokumentov pre fakulty a pracoviská EU v Bratislave.

 

Typy doplňovaných dokumentov:

 1. odborné knižné publikácie monografického charakteru, prehľady, príručky, atď.
 2. učebnice, skriptá a učebné pomôcky vydávané Vydavateľstvom EKONÓM a vydavateľstvami iných vysokých škôl
 3. jazykové učebnice domácej i zahraničnej proveniencie
 4. šedá literatúra:
  • dizertačné a habilitačné práce obhájené na EU v Bratislave
  • účelové publikácie pracovísk univerzity
  • vedecké a výskumné práce
  • bakalárske a diplomové práce absolventov univerzity
 5. administratívne a hospodársko-správne dokumenty
 6. slovníky a encyklopédie: jazykové, vecné, výkladové
 7. periodiká: vedecké a odborné časopisy, noviny, seriálové publikácie, zbierky zákonov, atď
 8. elektronické informačné zdroje: (CD, DVD, online) - zbierky zákonov, archívne čísla periodík, elektronické knihy, špecializované databázy (plnotextové, bibliografické, faktografické).

 

Spôsoby doplňovania knižnično-informačného fondu

Nákup

 • Získavanie dokumentov dodávaných na knižný trh a distribuovaných prostredníctvom veľkoobchodu, maloobchodu, príp. distribútorov. K tomuto spôsobu doplňovania zaraďujeme aj konzorcionálny nákup elektronických informačných zdrojov a nákup z ponúk autorov. 

Dar

 • Doplňovanie dokumentov z darov jednotlivcov alebo organizácií. 

Výmena (národná, medzinárodná)

 • Získavanie domácich a zahraničných dokumentov na základe recipročnej výmeny podľa špecializácie knižnice, ktorá by mala byť príbuzná špecializácii SEK. Veľká časť výmeny sa viaže na získavanie periodických dokumentov, ale aj štatistických materiálov.

Konzultácie a informácie:

Periodiká:

Mgr. Margita Haláková

02/6729 1140

 sek.aks@euba.sk

Knihy:

Mgr. Ľubica Mravíková

02/6729 1216

 sek.akk@euba.sk