Pre používateľov SEK

  • Sprostredkovanie výpožičiek z iných slovenských knižníc, ak sa požadovaný dokument nenachádza vo fonde SEK, ani v knižniciach v rámci Bratislavy.

MVS zo slovenských knižníc poskytuje SEK bezplatne. Ak si však dodávateľská knižnica fakturuje poplatky, sú tieto vyúčtované používateľovi.

  • Sprostredkovanie výpožičky dokumentu zo zahraničnej knižnice. SEK zabezpečuje spoluprácu s knižnicami, ktoré poskytujú medzinárodnú medziknižničnú službu na území Slovenska (Univerzitná knižnica v Bratislave, CVTI SR Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin).

Službu je možné objednať osobne alebo elektronicky: Objednávka MVS – používateľ SEK. Predpokladom úspešného vybavenia objednávky je presné uvedenie údajov o žiadanom dokumente.

 

Pre knižnice

Výpožičku originálu dokumentu poskytujeme bezplatne. Za nedodržanie výpožičnej lehoty účtujeme sankčné poplatky podľa platného Cenníka služieb SEK.

Službu je možné objednať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej objednávky: Objednávka MVS – pre knižnice

Kontakt:

Renáta Smolárová

 02/6729 1239

sek.mvs@euba.sk