Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou.

V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy.

Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami.

Základné funkcie SEK

 • poskytovanie základných a nadstavbových knižnično-informačných služieb
 • získavanie a sprístupňovanie informačných zdrojov v súlade s obsahovou profiláciou EU v Bratislave
 • tvorba a správa bibliografických a autoritatívnych databáz, z ktorých jedinečnou je databáza článkov (obsahuje anotované bibliografické záznamy článkov slovenských a českých vedeckých a odborných periodík od roku 1990 a statí zo zborníkov vydaných nielen na EU v Bratislave)
 • budovanie špecializovaného selekčného systému pre vednú oblasť ekonómie – Slovník ekonomických termínov
 • realizácia aktivít informačného vzdelávania

Celouniverzitné funkcie SEK

 • centrálny nákup knižných a periodických publikácií pre všetky pracoviská EU v Bratislave
 • koordinácia akvizície a prístupu k bibliografickým a plnotextovým databázam dostupným na EU v Bratislave
 • evidencia a bibliografická registrácia publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov EU v Bratislave
 • zostavovanie personálnej bibliografie autorov EU v Bratislave
 • vypracovávanie oficiálnych výstupov publikačnej činnosti pre habilitačné, inauguračné a výberové konania
 • budovanie špecializovaného fondu publikačnej činnosti a ohlasov - Archív publikačnej činnosti EU v Bratislave
 • spracovávanie a sprístupňovanie záverečných prác obhájených na EU v Bratislave 

Historické údaje

19.4.1948    založenie Ústrednej knižnice Slovenskej vysokej školy obchodnej v Bratislave

1.4.1959    premenovanie na Ústrednú ekonomickú knižnicu

1.1.1983    začlenenie knižnice ako integrálnej súčasti do organizačnej štruktúry Vysokej školy ekonomickej

1993   premenovanie na Slovenskú ekonomickú knižnicu Ekonomickej univerzity v Bratislave