Rektor EU v Bratislave

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Prorektorka pre manažovanie-akademických projektov

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

Riaditeľka SEK

Mgr. Jitka Kmeťová

Útvar riaditeľa SEK

 

Metodika a projektový manažment

Sekretariát a ekonomický úsek

Správa knižničného a informačného systému

Oddelenie informačných zdrojov

Mgr. Ladislava Katrincová - vedúca

 

Akvizícia

Spracovanie kníh a elektronických zdrojov

Spracovanie periodík a zdrojov na pokračovanie

Spracovanie článkov

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov

Rešeršné a referenčné služby

Oddelenie knižno-informačných služieb

Mgr. Dagmar Dinková - vedúca

 

Knižnično-informačný servis

Organizácia a ochrana fondov

Medziknižničná výpožičná služba

Čiastkové knižnice

Všeobecná študovňa

Časopisecká študovňa

Pobočka v Košiciach

Archív publikačnej činnosti