Rok 2016

 • Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ II a NISPEZ III) – národný projekt MŠVVaŠ SR
 • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) – celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
 • Journal Donation Project (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných periodík z oblasti ekonómie
 • Sociálna a kultúrna rozmanitosť – akvizícia knižničného fondu – realizácia projektu podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia

Rok 2015

 • NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom– národný projekt MŠVVaŠ SR
 • CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
 • Journal Donation Project (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných periodík z oblasti ekonómie
 • Aktuálne ekonomické a politické témy vo vedeckej a odbornej literatúre (nákup knižničného fondu) - podporný projekt dotačného systému Ministerstva kultúry SR

Rok 2014

 • NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom– národný projekt MŠVVaŠ SR
 • CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
 • Journal Donation Project (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných periodík z oblasti ekonómie
 • Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám – analýzy potrieb a návrh modelového riešenia – rozvojový projekt MŠVVaŠ SR

Rok 2013

 • NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom– národný projekt MŠVVaŠ SR
 • CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
 • Journal Donation Project (JDP) – medzinárodný projekt na zakúpenie zahraničných periodík z oblasti ekonómie
 • Akvizícia odborných publikácií na podporu jazykových zručností a schopností – podporný projekt dotačného systému Ministerstva kultúry SR

Rok 2012

 • NISPEZ – národný projekt MŠVVaŠ SR
 • CREPČ - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
 • Journal Donation Project (JDP)

Rok 2011

 • NISPEZ – národný projekt MŠVVaŠ SR
 • CREPČ - celoštátny projekt MŠVVaŠ SR
 • Journal Donation Project (JDP)
 • Doplnenie knižničného fondu SEK – podporný projekt grantového systému MK SR

Rok 2010

 • NISPEZ – národný projekt MŠ SR
 • CREPČ - celoštátny projekt
 • Journal Donation Project (JDP)

Rok 2009

 • NISPEZ – národný projekt MŠ SR
 • CREPČ - celoštátny projekt.
 • Journal Donation Project (JDP)
 • LIBRIUM – projekt podporujúci vedomostnú a informačnú úroveň akademických knižníc
 • 6. solidárna olympiáda štúdia – medzinárodný vzdelávací projekt

Rok 2008

 • NISPEZ – národný projekt MŠ SR
 • CREPČ - celoštátny projekt
 • Journal Donation Project (JDP)
 • Doplnenie knižničného fondu SEK – grantový systém MK SR
 • Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU – celouniverzitný projekt ESF – vypracovávanie parciálnych úloh
 • LIBRIUM
 • 5. solidárna olympiáda štúdia

Rok 2007

 • Journal Donation Project (JDP)
 • Obnova konzorcionálneho prístupu vysokých škôl do databázy SCOPUS – centrálny rozvojový projekt MŠ SR
 • Integrovaný informačný systém evidencie publikačnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave – rozvojový projekt MŠ SR
 • Budovanie digitálnych akademických knižníc – centrálny rozvojový projekt MŠ SR
 • ProQuest 5000 International – centrálny rozvojový projekt MŠ SR
 • Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave – celouniverzitný projekt ESF – parciálne úlohy
 • Slovenský národný korpus – vedecký projekt JÚĽŠ SAV v Bratislave, účasť SEK za oblasť ekonómie

Rok 2006

 • Journal Donation Project (JDP)
 • Inovácia technickej, technologickej a informačnej infraštruktúry SEK – projekt vypracovaný v rámci rozvojových projektov MŠ SR
 • Integrovaný informačný systém evidencie publikačnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave - projekt vypracovaný v rámci rozvojových projektov MŠ SR
 • Budovanie digitálnych akademických knižníc – centrálny rozvojový projekt SR. SEK sa zapojila do 2. etapy.
 • ProQuest 5000 International
 • Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave
 • Slovenský národný korpus
 • Racionalizácia evidencie vedeckovýskumnej činnosti a spracovania publikačnej činnosti fakulty v spolupráci so SEK – účasť SEK na riešení konkrétnych úloh v rámci inštitucionálneho grantu OF EU

Rok 2005

 • Journal Donation Project (JDP)
 • Inovácia technickej, technologickej a informačnej infraštruktúry SEK
 • Transformácia študovní SEK na multifunkčné pracoviská. (Realizácia nových foriem informačných služieb s podporou nových informačných a komunikačných technológií) – projekt vypracovaný v rámci rozvojových projektov MŠ SR
 • Budovanie digitálnych akademických knižníc
 • Zabezpečenie prístupu do elektronickej kolekcie databáz PROQUEST 5000 International - centrálny rozvojový projekt MŠ SR