SEK poskytuje knižnično-informačné a odborné služby:

  • výpožičné a rešeršné služby registrovaným používateľom

odborná verejnosť (študenti z iných vysokých škôl, odborníci z praxe, inštitúcie a občania Slovenskej republiky i zo zahraničia)

študenti, pedagogickí, vedecko-výskumní a odborní pracovníci EU v Bratislave

  • medziknižničné výpožičné služby registrovaným použivateľom a knižniciam

  • akvizičné a metodické služby Ekonomickej univerzite v Bratislave

  • informačné vzdelávanie

 

Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb a sprístupňovania fondu SEK vymedzuje Knižničný a výpožičný poriadok