Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

tel.: 02/6729 1613

e-mail: sek@euba.sk