Knižničný fond SEK obsahuje viac ako 365 000 exemplárov publikácií domácej a zahraničnej proveniencie obsahovo orientované na oblasť ekonómie a prierezové vedné disciplíny:

  • vedecké monografie, odborné knižné publikácie, prehľady, príručky, štatistické ročenky
  • učebnice, skriptá a učebné pomôcky vydávané Vydavateľstvom EKONÓM a inými vysokými školami
  • sivá literatúra EU v Bratislave (publikácie pracovísk EU, vedecké a výskumné práce, zborníky, dizertačné a habilitačné práce obhájené na EU, záverečné práce absolventov EU)
  • jazykové, vecné, výkladové slovníky a encyklopédie
  • periodiká: vedecké a odborné časopisy, noviny,  seriálové publikácie, zbierky zákonov, zdroje na pokračovanie, atď.
  • elektronické dokumenty: zbierky zákonov, archívne čísla periodík,  elektronické knihy

 

Dokumenty sa do fondu získavajú na základe  akvizičnej politiky SEK a sú odborne spracované podľa medzinárodných noriem a štandardov.

Publikácie vydané do roku 1982 je možné vyhľadať v klasickom lístkovom mennom katalógu, ktorý sa nachádza v priestoroch Požičovne.

Informácie o dostupnosti informačných zdrojov sú v online katalógu SEK:

Dokumenty zakúpené pre fakulty, katedry a pracoviská EU sú deponované priamo na tieto pracoviská.

Kontakt:

Oddelenie informačných zdrojov

02/6729 1358

 sek@euba.sk