Európska komisia schválila strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Česka a Slovenska v hodnote 5,6 miliardy eur a 3,3 miliardy eur. Predstavujú celkový rozpočet EÚ vo výške 8,9 miliardy eur. Z celkového rozpočtu EÚ týchto dvoch krajín sa 3 miliardy eur vyčlenia na environmentálne a klimatické ciele a ekologické schémy a viac ako 200 miliónov eur na mladých poľnohospodárov.

Dňa 1. novembra 2022 nadobudol účinnosť akt EÚ o digitálnych trhoch. Toto nové nariadenie ukončí nespravodlivé praktiky spoločností, ktoré rozhodujú o prístupe iných v online platformovom hospodárstve. Akt o digitálnych trhoch zahŕňa kritériá na určenie, kedy sa online platforma považuje za „strážcu prístupu“.

Európska komisia uverejnila prieskum Eurobarometra o tom, ako Európania komunikujú so svetom finančných služieb, najmä vzhľadom na jeho neustále rastúcu digitalizáciu a rozvoj udržateľného financovania. Celkovo 86 % Európanov tvrdí, že majú dôveru v riadenie svojich osobných financií a 73 % má dôveru v online bankovníctvo. Výsledky sa však líšia v jednotlivých členských štátoch, aj v závislosti od pohlavia, veku a úrovne vzdelania, čo poukazuje na potrebu neustálej pozornosti venovanej finančnej gramotnosti.