Európske dokumentačné centrum (EDC) vzniklo v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave v roku 2014 na základe dohody medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Európskou komisiou ako súčasť všeobecnej siete informačných služieb Europe Direct. Knižnica zabezpečuje všetky podmienky na prevádzku EDC.

Poslaním EDC je podporovať vzdelávanie a výskum v oblasti európskej integrácie sprístupňovaním oficiálnych dokumentov a publikácií európskych inštitúcií o Európskej únii a jej politikách akademickej obci Ekonomickej univerzity, ale aj ostatnej verejnosti.

Na základe udeleného štatútu Európska únia poskytuje zdarma výberovo jeden výtlačok svojich periodických a neperiodických publikácií a iných dokumentov.

Fond

Fond EDC je umiestnený vo Všeobecnej študovni na 4. poschodí a je voľne dostupný na prezenčné štúdium. Tvoria ho periodické a neperiodické publikácie v tlačenej alebo elektronickej podobe, vydávané oficiálnym vydavateľstvom Európskej únie Publications Office v Luxemburgu. Na základe dohody dostáva SEK väčšinu významných publikácií a dokumentov Európskej únie v jednom exemplári zdarma.

Informácie o publikáciách vo fonde EDC je možné nájsť v katalógu SEK.

Otváracie hodiny

Fond EDC je prístupný počas bežných prevádzkových hodín Všeobecnej študovne.

Služby

Služby EDC môže využívať každý registrovaný používateľ s platným preukazom SEK, pričom bezplatne získané publikácie EDC sú prístupné verejnosti aj bez predchádzajúcej registrácie.

Prezenčné výpožičné služby  

EDC prezenčne sprístupňuje všetky publikácie fondu EDC.

Brožúry a letáky, ktoré nie sú spracované vo fonde, sú k dispozícií k bezplatnému voľnému odberu (vo Všeobecnej študovni).

Informačné a konzultačné služby  

EDC poskytuje informácie o publikáciách EDC a pomoc pri vyhľadávaní odborných informácií v oblastiach európskej integrácie, EÚ a členských krajín EÚ.

Rešeršné služby

EDC na požiadanie vypracuje rešerš z online katalógu a externých zdrojov. Požiadavky je možné zasielať na adresu sek.edc@euba.sk.

Informačné zdroje o Európskej únii

Informačné zdroje o EÚ na Slovensku

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

Oficiálne stránky inštitúcií EÚ

EUROPA  

Oficiálny portál Európskej únie

FIND-ER (predtým ECLAS)

Nástroj na vyhľadávanie tlačených a elektronických publikácií Knižnice Európskej komisie

EU Bookshop

Online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100.000 titulov a 190.000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

Autorom prevažnej väčšiny titulov na portáli EU Bookshop sú európske inštitúcie ako Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ, agentúry EÚ a ďalšie orgány. Niektoré tituly sa vydávajú v spolupráci s partnerskými vydavateľstvami a/alebo medzinárodnými organizáciami. Iné sú dielom jednotlivcov, ktorých činnosť podporujú inštitúcie, pre ktoré pracujú.

EUR-Lex  

Legislatívny a právny portál EÚ

EUROSTAT    

Webová stránka Štatistického úradu EÚ, ktorého úlohou je poskytovať Európskej únii a jej obyvateľom vysoko kvalitný štatistický informačný servis. Obsahuje štatistické dáta a publikácie, ktoré umožňujú porovnávať jednotlivé krajiny a regióny.

Data.Europa.eu

Oficiálny portál pre európske údaje. Nahrádza portály EU Open Data Portal a European Data Portal. Poskytuje prístup k otvoreným údajom z medzinárodných, európskych, národných, regionálnych, miestnych a geografických portálov. Obsahuje viac ako 1,3 milión datasetov od 6 inštitúcií EÚ, 79 organizácií a 36 krajín.

TED   

Dodatok k úradnému vestníku EÚ venovaný európskemu verejnému obstarávaniu

EU Whoiswho                      

Adresár osôb a inštitúcií v EÚ

CORDIS   

Informačný portál na podporu európskej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja

European Youth Portal

Portál pre mládež 

Online databázy informácií o EÚ

European Sources Online (ESO)

Voľne dostupná databáza informácií o EÚ a európskych krajinách, ktorá poskytuje bibliografické informácie a plné texty článkov z nasledovných zdrojov: oficiálne dokumenty EÚ, štátne zdroje, výskumné tímy  a organizácie, ostané medzinárodné organizácie. Obsahuje aj akademické publikácie, články z časopisov, príspevky zo zborníkov, konferencií a stretnutí a informácie zo spravodajských zdrojov. Súčasťou databázy sú informační sprievodcovia o päťdesiatich európskych krajinách.

Informácie sú aktualizované a doplňované denne.

Stiahnuť návod (ppt)

ArchiDok

Databáza informácií uverejňovaných na oficiálnych stránkach orgánov a inštitúcií Európskej únie vytvorená v rámci projektu "EDZ ArchiDok" tromi Európskymi dokumentačnými centrami v Nemecku (Mannheim, Berlín, Kolín) a jedným EDC v Rakúsku (Krems). Obsahuje štúdie, pracovné dokumenty, správy ale aj sivú literatúru od roku 2000. Informácie sú dostupné v nemeckom, anglickom alebo francúzskom jazyku. Ďalšie jazykové verzie môžu byť pridané, ak je v nich dostupný obsah.

 

Kontakt:

Európske dokumentačné centrum

Mgr. Viktor Fečkan

02/6729 1476

 sek.edc@euba.sk