Bezbariérové informačné centrum bolo zriadené s cieľom zabezpečiť študentom a používateľom so špecifickými potrebami plnohodnotný prístup k informačným zdrojom knižnice.

Špecializované služby a prístup k asistenčnej technológii sú poskytované iba registrovaným používateľom v kategórii „študent so špecifickými potrebami“. 

Knihovnícka asistencia

  • Výpožičné služby - asistencia knihovníka pri vyhľadávaní knižničných dokumentov, zadávaní objednávok, rezervácií a prolongácií dokumentov
  • Príprava dokumentov na prezenčné štúdium na dohodnutom pracovnom mieste - vzhľadom na priestorové členenie knižnice na 3 podlažiach pracovníčky knižnice pripravia žiadané študijné materiály zo všetkých študovní a skladu na jedno dohodnuté pracovné miesto. V požiadavke na prípravu dokumentov je potrebné uviesť: názov dokumentu a signatúru.
  • Referenčné služby - asistencia knihovníka pri získavaní odborných informácií v SEK alebo v katalógoch a fondoch iných knižníc.
  • Rešeršné služby – bezplatné vypracovanie rešerší na konkrétnu tému prostredníctvom mailovej komunikácie. V požiadavke je potrebné uviesť: rešeršnú tému, kľúčové slová, obdobie publikovania literatúry a prípadne jazyk dokumentu. Rešerš bude zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v požiadavke do piatich pracovných dní.

Službu je možné vyžiadať osobne v ktorejkoľvek študovni, telefonicky na čísle 02/6729 1247 alebo 02/6729 1358 prípadne elektronicky na adrese sek.bic@euba.sk

V požiadavke je potrebné uviesť: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, požadovanú službu, termín a ďalšie údaje podľa druhu požadovanej služby

Telefonická alebo elektronická požiadavka bude zrealizovaná až po potvrdení zo strany knižnice.

Špecializované pracovisko

Časopiseckej študovni na 3. poschodí sa nachádza technologicky špecializovane vybavené počítačové pracovisko:

  • počítač so softvérom pre optické rozpoznávanie znakov OCR  a softvérovým čítačom obrazovky s hlasovým výstupom NVDA
  • stolový skener so špeciálnym výsuvným kĺbom, ktorý umožňuje skenovať aj objemné knihy
  • prenosný skener vo forme pera
  • slúchadlá

Predĺžená výpožičná doba

Knihy a učebnice s výpožičnou dobou 31 dní sú požičiavané na predĺženú výpožičnú dobu 93 dní na základe Vyhlášky č. 458/2012 MŠVVaŠ SR  o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. 

Prístup k asistenčným technológiám

  • Prenosná čítacia lupa Ruby HD XL - umožňuje používateľom čítať štandardné tlačené texty s rozsahom zväčšenia dva až štrnásť krát.
  • Prenosný skener vo forme pera - skenovanie textu, čísel, menšej grafiky, rozpoznávanie textu. Text je automaticky prepísaný do počítača pomocou OCR technológie.

Dostupnosť: na požiadanie osobne alebo elektronicky sek.bic@euba.sk  

Digitalizačné služby

Poskytovanie digitálnych kópií knižničných dokumentov alebo kópií článkov z časopisov a zborníkov v súlade s autorským zákonom výhradne pre potreby zdravotne znevýhodnených v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným obmedzením.

Objednávky je potrebné posielať elektronicky na sek.bic@euba.sk.

Počas semestra môže byť jednému používateľovi poskytnutých najviac päť zdigitalizovaných dokumentov.

Digitalizačné služby sú určené len pre používateľov s ťažkým poškodením zraku alebo ťažkým funkčným obmedzením horných aj dolných končatín.

Informačné vzdelávanie

Poskytovanie individuálneho poradenstva v oblasti práce s informáciami, informačnými zdrojmi a asistenčnými technológiami.

Kontakt:

Bezbariérové informačné centrum

02/6729 1247, 02/6729 1358

 sek.bic@euba.sk