• prezentácie elektronických informačných zdrojov
  • prezentácia informácií o knižnici a jej službách na webovej stránke SEK a prostredníctvom Facebook-u
  • organizovanie tematických výstav 
  • výstavky noviniek knižničného fondu v študovniach SEK

Kontakt:

02/6729 1358

 sek.met@euba.sk