Aktuálne oznamy

Vykazovacie obdobie CREPČ 2023 trvá od 1.2.2024 do 31.1.2025. (Platí pre dokumenty s rokom vydania 2023 a 2024.)

 

Od 1.2.2022 sa evidencia publikačnej činnosti  a ohlasov na publikačnú činnosť realizuje podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020.

Nová vyhláška principiálne mení kategorizáciu výstupov publikačnej činnosti a ohlasov. Preto v prechodnom období bude knižnica evidenciu realizovať duálnym spôsobom. To znamená, že výstupy budú do informačného systému EU v Bratislave evidované s novou kategóriou a zároveň aj s kategóriou platnou do roku 2021 vrátane.

Pre lepšiu orientáciu pripájame Porovnanie kategorizácie podľa vyhlášky č. 456/2012 a podľa vyhlášky č. 397/2020.

Do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) sa evidujú výstupy už len s novou kategóriou.

Pomocné a sprievodné materiály k zmenám v evidencii a novej kategorizácii nájdete na našej stránke Evidencia publikačnej činnosti.

 

Preberanie publikačnej činnosti a ohlasov

 • elektronicky
 • osobne, ideálne po dohode s kontaktnými pracovníčkami pre publikačnú činnosť
  • v zdravotne kritických sezónach prosíme o dodržiavanie zásady ROR (rúško – odstup – ruky) a ostatných protiepidemických opatrení
  • ak je Časopisecká študovňa zatvorená, vstup do priestorov knižnice na 3. poschodí je cez Archív publikačnej činnosti (dvere naľavo od Časopiseckej študovne)

 

Preberacie hodiny

Utorok 8:30 – 12:00
Štvrtok 8:30 – 12:00

 

Konzultácie, poradenstvo a školenia poskytujeme aj na základe individuálnej dohody mimo preberacích hodín.

 

Kontaktné osoby

Mgr. Eva Čechová

FMV, NHF, PHF

02/6729 1376

eva.cechova@euba.sk

kancelária: 3D05 (3. p. Výučba 1)

 

Mgr. Michaela Matejková

FAJ, FHI, FPM, OF

02/6729 1311

michaela.matejkova@euba.sk

kancelária: 3D17 (3. p. Výučba 1)

 

Archív publikačnej činnosti

Podklady k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov EU v Bratislave sú uložené a prístupné v Archíve publikačnej činnosti SEK.

Miestnosť: 3D01 – 3. posch. (Výučba 1), vstup z Časopiseckej študovne

Prevádzkové hodiny podľa harmonogramu akademického roka

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Mináriková, 02/6729 1301, zdenka.minarikova@euba.sk

 

Prehľad činností v SEK

Slovenská ekonomická knižnica je odborným garantom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov EU. Je spracovateľským a archívnym pracoviskom pre celú EU v Bratislave.

Registrácia vedeckej a odbornej publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov EU v Bratislave je jednou z kľúčových činností knižnice s priamou väzbou na prideľovanie dotačných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 • Registrácia a bibliografické spracovanie výstupov publikačnej činnosti. Podklady sú priebežne evidované a odborne posudzované najmä z hľadiska správnosti zaradenia do kategórií a splnenia kritérií stanovených pre jednotlivé kategórie a rok vykazovania v súlade s platnou legislatívou.

 • Registrácia ohlasov (citácie, recenzie) na publikačnú činnosť

 • Vypracovávanie prehľadov publikačnej činnosti a ohlasov

 • Zostavovanie personálnej bibliografie, prehľadov a ohlasov autorov EU v Bratislave

 • Vypracovávanie oficiálnych výstupov Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov pre habilitačné, inauguračné a výberové konania

 • Príprava a export záznamov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti SR (CREPČ) v zmysle Metodických pokynov CREPČ a usmernení Odboru pre hodnotenie vedy CVTI  SR 

 

Ďalšie informácie nájdete na univerzitnej webovej stránke: publikačná činnosť, kvalifikačný rast