Načítavam stránku...

Slovenská ekonomická knižnica je odborným garantom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov EU. Je spracovateľským a archívnym pracoviskom pre celú EU v Bratislave.

Registrácia vedeckej a odbornej publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov EU v Bratislave je jednou z kľúčových činností knižnice s priamou väzbou na prideľovanie dotačných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

  • Registrácia a bibliografické spracovanie výstupov publikačnej činnosti. Podklady sú priebežne evidované a odborne posudzované najmä z hľadiska správnosti zaradenia do kategórií a splnenia kritérií stanovených pre jednotlivé kategórie a rok vykazovania v súlade s platnou legislatívou.

  • Registrácia ohlasov (citácie, recenzie) na publikačnú činnosť

  • Vypracovávanie prehľadov publikačnej činnosti a ohlasov

  • Zostavovanie personálnej bibliografie, prehľadov a ohlasov autorov EU v Bratislave

  • Vypracovávanie oficiálnych výstupov Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov pre habilitačné, inauguračné a výberové konania

  • Príprava a export záznamov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti SR (CREPČ) v zmysle Metodických pokynov CREPČ a usmernení Odboru pre hodnotenie vedy CVTI  SR 

 

Podklady k evidencii PČ a ohlasov pracovníkov EU v Bratislave sú uložené a prístupné v Archíve publikačnej činnosti SEK.