Aktuálne oznamy

Vykazovacie obdobie za rok 2019 trvá od 01.04.2019 do 31.01.2020, je teda skrátené o 2 mesiace.

Ďalšie dôležité zmeny vo vykazovacom období 2019 >>

 

Prehľad činností v SEK (pozri nižšie)

 

Kontaktné osoby

Mgr. Eva Čechová

NHF, FMV, PHF, OF

02/6729 1376

eva.cechova@euba.sk

kancelária: 3D05 (3. p. Výučba 1)

 

Mgr. Michaela Matejková

FPM, FHI, FAJ, OF

02/6729 1311

michaela.matejkova@euba.sk

kancelária: 3D17 (3. p. Výučba 1)

 

Preberacie hodiny

Utorok 8:30 – 12:00
Štvrtok 8:30 – 12:00

 

Konzultácie, poradenstvo a školenia poskytujeme aj na základe individuálnej dohody mimo preberacích hodín.

 

Archív publikačnej činnosti

Podklady k evidencii PČ a ohlasov pracovníkov EU v Bratislave sú uložené a prístupné v Archíve publikačnej činnosti SEK.

Miestnosť: 3D01 – 3. posch. (Výučba 1)

Prevádzkové hodiny podľa harmonogramu akademického roka

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Mináriková, 02/6729 1301, zdenka.minarikova@euba.sk

 

Prehľad činností v SEK

Slovenská ekonomická knižnica je odborným garantom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov a doktorandov EU. Je spracovateľským a archívnym pracoviskom pre celú EU v Bratislave.

Registrácia vedeckej a odbornej publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov EU v Bratislave je jednou z kľúčových činností knižnice s priamou väzbou na prideľovanie dotačných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

  • Registrácia a bibliografické spracovanie výstupov publikačnej činnosti. Podklady sú priebežne evidované a odborne posudzované najmä z hľadiska správnosti zaradenia do kategórií a splnenia kritérií stanovených pre jednotlivé kategórie a rok vykazovania v súlade s platnou legislatívou.

  • Registrácia ohlasov (citácie, recenzie) na publikačnú činnosť

  • Vypracovávanie prehľadov publikačnej činnosti a ohlasov

  • Zostavovanie personálnej bibliografie, prehľadov a ohlasov autorov EU v Bratislave

  • Vypracovávanie oficiálnych výstupov Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov pre habilitačné, inauguračné a výberové konania

  • Príprava a export záznamov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti SR (CREPČ) v zmysle Metodických pokynov CREPČ a usmernení Odboru pre hodnotenie vedy CVTI  SR 

 

Ďalšie informácie nájdete na univerzitnej webovej stránke: publikačná činnosť, kvalifikačný rast