Slovenská ekonomická knižnica centrálne objednáva, nakupuje, eviduje a odborne spracováva knižné a periodické publikácie pre fakulty a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Jednotný postup pri centrálnom nákupe upravuje Interná smernica č. 2/2015.

 

Pracoviskám EU v Bratislave knižnica poskytuje tieto akvizičné služby:

  • asistencia v procese centrálneho nákupu
  • metodické usmerňovanie pracovníkov EU pri vyhľadávaní akvizičných a bibliografických informácií o dokumentoch
  • informačnú službu o prírastkoch knižnično-informačného fondu SEK

 

Požiadavku na zakúpenie dokumentu môžu pracovníci EU v Bratislave zaslať v elektronickej forme. Na zrealizovanie nákupu je potrebné doručiť do SEK verifikovanú požiadavku v písomnej podobe.

Konzultácie a informácie:

Periodiká:

Mgr. Margita Haláková

02/6729 1140

 sek.aks@euba.sk

Knihy:

Mgr. Ľubica Mravíková

02/6729 1216

 sek.akk@euba.sk