Kontaktné osoby

Mgr. Eva Čechová

FMV, NHF, PHF

02/6729 1376

eva.cechova@euba.sk

kancelária: 3D05 (3. p. Výučba 1)

 

Mgr. Michaela Matejková

FAJ, FHI, FPM, OF

02/6729 1311

michaela.matejkova@euba.sk

kancelária: 3D17 (3. p. Výučba 1)

 

Archív publikačnej činnosti

Mgr. Zdenka Mináriková

02/6729 1301

zdenka.minarikova@euba.sk

miestnosť: 3D01 (3. p. Výučba 1)

Predátorské časopisy a vydavatelia

Pôvod predátorských časopisov súvisí s poškodzovaním myšlienky otvoreného prístupu (Open Access, OA) voľne šíriť odborné informácie.
Predátorské časopisy a vydavateľstvá sa tvária ako vedecké a odborné publikácie, ich hlavným cieľom je však vyberať autorské poplatky.

Príspevky v "predátorských" publikáciách sa Ministerstvom školstva VVaŠ SR nezohľadňujú ako výstupy publikačnej činnosti a nezapočítavajú sa do vedeckej publikačnej činnosti.

Znaky predátorského časopisu

 • napodobňovanie názvov a webových stránok serióznych vedeckých časopisov a vydavateľstiev, aby autora uviedli do omylu, napr.
  - zmena poradia slov v názve
  - rozšírený alebo skrátený názov
  - v angličtine pridaný alebo vynechaný určitý člen alebo predložka
 • neplatné ISSN
 • zavádzajúce alebo nepravdivé údaje o indexácii a metrikách
  - fiktívne hodnoty rôznych hodnotiacich faktorov (v názvoch je často používané slovné spojenie impact factor - napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor)
  - indexy nízkej úrovne alebo formálne zoznamy
  - nepravdivé prehlásenie o indexovaní v databázach Scopus, WoS atď.
 • žiadne alebo fiktívne recenzné konanie
 • široký interdisciplinárny charakter a obsahový záber časopisu
 • časopis je vydávaný krátko, má tzv. nízky ročník (1-10)
 • neisté sídlo vydavateľa (napr. P.O. Box)
 • neexistujúci alebo len všeobecný e-mailový kontakt na redakciu (kontaktný formulár, freemailová adresa)

Praktiky predátorských vydavateľov

 • autorov kontaktujú e-mailami s ponukou publikovať, aj keď s daným časopisom nikdy predtým nespolupracovali
 • autorovi je sľúbený extrémne až nezmyselne rýchly proces recenzného konania, akceptovania a následného publikovania článku (napr. Review in 3 weeks, Publishing in 72 hours)
 • autorom e-mailami zasielajú žiadosti o členstvo v redakčnej rade alebo účasť na konferencii ako key-note speaker
 • komunikácia môže prerásť až do vtieravého a agresívneho rázu
 • nedodržiavajú obvyklý proces peer review – fiktívne recenzné konania
 • za uverejnenie článku sa takmer vždy platí, pričom výška poplatku za publikovanie článkov je oznámená častokrát až po ich prijatí
 • zatajujú skutočné miesto pôsobenia - sídlo vydavateľa nie je možné zistiť
 • fiktívne redakčné rady s častým parazitovaním na známych menách – uvedenie známych vedcov v redakčných radách bez ich vedomia
 • rovnaké redakčné rady pri časopisoch z rôznych odborov
 • sídlo vydavateľa sa nedá jednoducho alebo vôbec dohľadať
 • pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce sa poplatkov za publikovanie sú nejasné a zavádzajúce, prípadne extrémne nastavené

Odporúčania

1. V žiadnom prípade sa nespoliehajte na informácie uvedené na webovej stránke:
     - kontaktné údaje vydavateľa, vrátane poštovej adresy musia byť overiteľné
     - v prípade konferencií overiť organizátora, spolupracujúce inštitúcie a časopisy, kde by mali byť príspevky publikované
2. ISSN overiť v registroch ROAD alebo v tzv. Bielom zozname DOAJ
3. Indexovanie overiť vo významných databázach: Journal Citation Reports, Scopus, Web of Science, ERIH+
4. Pokúsiť sa nájsť súvisiace recenzie ďalších autorov alebo inštitúcií
5. Pri neznámych / nových časopisoch venovať zvýšenú pozornosť ponúkanému publikačnému procesu a podmienkam recenzného konania

Starostlivo si overte identitu časopisu / vydavateľa a v prípade pochybnosti nás kontaktujte

Užitočné odkazy

Akademický antipredátor
Think.Check.Sumbit - návod pre autorov ako postupovať pri výbere zdroja pre publikácie

 

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov v SEK (PDF)

Informácie o procese evidencie publikačnej činosti a ohlasov v Slovenskej ekonomickej knižnici určené najmä pre začínajúcich autorov, kontaktné osoby na fakultách, ale aj všetkých publikujúcich autorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 • Legislatívne a administratívne usmernenia pred zaevidovaním
 • Evidencia do knižnično-informačného systému SEK a do informačného systému CVTI SR CREPČ2
 • Formálna a obsahová kontrola zaevidovaných publikácií v CVTI SR, zmena kategorizácie a možnosti podania opravných prostriedkov

 

Citačný manažér - nástroj na automatické generovanie a správu citácií

Ekvivalenty pomenovania: citačný softvér, bibliografický manažér, manažér na správu citácií, reference manager, reference management system, generátor citácií

Citace PRO

 • generátor citácií podľa aktuálnej citačnej normy ISO 690:2012
 • v rámci systému je možné na základe zadaného ISBN jednoducho dohľadať potrebnú citáciu – pre túto službu citačný softvér čerpá z informačných zdrojov Kongresovej knižnice (Library of Congress), Katalógu SEK, Masarykovej univerzity v Brne a ďalších
 • umožňuje importy z katalógov a databáz, uchovávanie poznámok a plných textov, automatické generovanie citácií podľa rôznych citačných štýlov, spolupracuje s textovým editorom = umožňuje automatické vytváranie odkazov priamo v používanom textovom editore (napr. MS Word)
 • citáciu možno vytvárať jednoduchým vyplnením formulára alebo si ju možno automaticky vygenerovať podľa štandardných čísel (ISBN, ISSN, DOI)
 • po prihlásení umožňuje správu citácií a ich následný export do textu

Citace PRO môžu využívať zamestnanci a študenti EU v Bratislave po zaregistrovaní sa z prostredia EU v Bratislave na stránke www.citacepro.com.

 

Pomôcky:

Bližšie informácie

Podrobný návod

Citovanie vo Worde - leták

Video tutoriály v českom jazyku [youtube]

CitacePRO logo

Podkategórie