2. poschodie - 2D - budova Výučba 1

Tímovka je priestor pre vaše skupinové aj individuálne štúdium alebo spoločné aktivity.

Timovka 2017 09

Môžete si so sebou vziať všetko, čo potrebujete, vrátane občerstvenia. Nikto vás nebude rušiť, ak sa nebudete vyrušovať navzájom. Môžete si voľne preskupovať stoly, využívať wifi a elektrické zásuvky.

K dispozícii máte aj voľné knihy, ktoré si môžete prečítať alebo privlastniť.

Tímovka je otvorená od pondelka 24. apríla 2017 a platia v nej rovnaké prevádzkové hodiny ako v Požičovni.

Príďte si na 2. poschodie do priestoru bývalej Študovne záverečných prác vyskúšať našu novú TÍMOVKU.

 

Súvisiace odkazy

Pon 24. 04. 2017 | Otvorili sme Tímovku

Timovka 2017 04

Prevádzkové hodiny knižnice sa prispôsobujú harmonogramu akademického roka a počas sviatkov je knižnica zatvorená.

Krátkodobé úpravy prevádzkových hodín nájdete v Aktualitách.

 

Počas semestra

Počas skúškového obdobia

Počas letných prázdnin

Počas prípravy akademického roka a jarných prázdnin

 

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Letné prázdniny: 08. 07. 2019 – 31. 08. 2019

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Príprava akademického roka: 02. 09. 2019 – 13. 09. 2019

Výučba – zimný semester: 16. 09. 2019 – 14. 12. 2019

Skúškové obdobie – zimný semester:

16. 12. 2019 – 20. 12. 2019

21. 12. 2019 – 01. 01. 2020 – Vianočné prázdniny (celá univerzita vrátane knižnice je zatvorená)

02. 01. 2020 – 31. 01. 2020

Jarné prázdniny: 03. 02. 2020 – 07. 02. 2020

Výučba – letný semester: 08. 02. 2020 – 09. 05. 2020

Skúškové obdobie – letný semester: 11. 05. 2020 – 03. 07. 2020

15. 06. 2020 – 19. 06. 2020 – Prijímacie skúšky (prevádzkové hodiny len popoludní; podrobnosti v Aktualitách)

Letné prázdniny: 06. 07. 2020 – 31. 08. 2020

 

Počas semestra

  Pondelok - Štvrtok Piatok Sobota*
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 07:30 – 15:00
Časopisecká študovňa 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 18:00 11:00 – 18:00 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

* Ak chcete v sobotu prezenčne študovať dokumenty zo zatvorených študovní, prinesieme vám ich na požiadanie do Požičovne. Požiadavku nám treba doručiť najneskôr v piatok do 14:00, buď osobne do Požičovne alebo e-mailom. Podrobný postup nájdete v návode Výpožičky zo študovní v sobotu.

 

Počas skúškového obdobia

  Pondelok - Štvrtok Piatok Sobota
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 18:00 11:00 – 15:30 zatvorené
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30 zatvorené
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30 zatvorené
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30 zatvorené
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
zatvorené

 

Počas letných prázdnin

  Pondelok - Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 13:00
Študovne zatvorené
Archív publikačnej činnosti zatvorené
Pobočka SEK Košice 08:00 – 13:00

 

Počas prípravy akademického roka a jarných prázdnin

  Pondelok - Štvrtok Piatok
Požičovňa a Tímovka 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Časopisecká študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Všeobecná študovňa 08:00 – 15:30 11:00 – 15:30
Archív publikačnej činnosti 08:00 – 11:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30
Pobočka SEK Košice 09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
09:00 – 12:00
13:00 – 15:30
Registrácia a výpožičné službyUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Registrácia bezplatne 2,00 € 5,00 €
Dočasný preukaz používateľa (3 mesiace) bezplatne 2,00 € 2,00 €
Vystavenie duplikátu preukazu používateľa bezplatne bezplatne 10,00 €
Manipulačný poplatok pri zmene registračnej karty bezplatne 0,50 € 1,50 €
Predĺženie registrácie (na 1 rok) bezplatne 0,50 € 2,50 €
Zmena hesla bezplatne 0,50 € 0,50 €
Rezervovanie dokumentu (za každý dokument) bezplatne 0,50 € 0,50 €

 

Rešeršné služby**

Rešerše z online katalógu SEKUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok*** bezplatne 2,00 € 7,00 €
Poplatok za 1 záznam bezplatne 0,20 € 0,20 €
Tlačený výstup (1 strana A4) bezplatne 0,10 € 0,10 €

 

Rešerše z elektronických informačných zdrojovUčitelia a zamestnanci EU*Študenti EUOstatní
Základný poplatok*** bezplatne 4,00 € 12,00 €
Tlačený výstup (1 strana A4) bezplatne 0,10 € 0,10 €

* Študenti interného doktorandského štúdia EU sú posudzovaní ako zamestnanci EU.

** V prípade záujmu je k dispozícii konzultačná služba, ktorá poskytne základnú podporu pre prácu s informačnými zdrojmi.

*** Základný poplatok za rešerš uhradí žiadateľ i v prípade rešerše s nulovým výsledkom.

 

Sankčné poplatky****

Nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)
1. upomienka 0,80 €
2. upomienka 1,60 €
3. riaditeľská upomienka 4,00 €
pokus o zmier 5,00 €
súdna upomienka 7,00 €

 

Strata, nenávratné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok 3,00 €
+ náhrada dokumentu podľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku

 

Čiastočné poškodenie dokumentu
Manipulačný poplatok 2,00 €
+ oprava čiastočne poškodeného dokumentu podľa čl. 12 Knižničného a výpožičného poriadku
Poškodenie čiarového kódu 2,00 €

 

Iné poplatky
Nevyzdvihnutie vyžiadaného dokumentu 0,50 €
Strata kľúča od odkladacej skrinky 7,00 €
Zisťovanie neohlásených zmien v údajoch používateľa
(neoznámenie zmeny mena, adresy, čísla občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu)
4,00 €

**** Sankčné poplatky sa vzťahujú na všetky kategórie používateľov.

Upozornenie: V prípade, ak dlh používateľa voči SEK je vyšší ako 7€, až do vyrovnania jeho podlžnosti sa používateľovi neposkytujú žiadne služby SEK.

 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS)

Poplatky pre registrovaných používateľov SEK
Výpožička dokumentu podľa poplatkov fakturovaných dodávateľskou knižnicou
Nedodržanie výpožičnej lehoty
Poškodenie dokumentu
Strata dokumentu

 

Poplatky pre iné knižnice

Výpožička originálu dokumentu bezplatne
Nedodržanie výpožičnej lehoty podľa Cenníka SEK, časť sankčné poplatky

Cenník je platný od 21.9.2011.

Ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH.

SEK poskytuje knižnično-informačné a odborné služby:

 • výpožičné a rešeršné služby registrovaným používateľom

odborná verejnosť (študenti z iných vysokých škôl, odborníci z praxe, inštitúcie a občania Slovenskej republiky i zo zahraničia)

študenti, pedagogickí, vedecko-výskumní a odborní pracovníci EU v Bratislave

 • medziknižničné výpožičné služby registrovaným použivateľom a knižniciam

 • akvizičné a metodické služby Ekonomickej univerzite v Bratislave

 • informačné vzdelávanie

 

Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb a sprístupňovania fondu SEK vymedzuje Knižničný a výpožičný poriadok

 

 

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave, Moyzesova 64, 040 01 Košice

 

Požičovňa

 • registrácia používateľov
 • absenčné výpožičky - mimo priestorov Pobočky
 • rezervácie, prolongácie
 • konzultačné služby
 • medziknižničná výpožičná služba

 

Študovňa

 • knižničný fond tematicky zameraný na ekonomiku a manažment podniku
 • záverečné práce obhájené na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach
 • odborné slovenské a zahraničné časopisy a noviny

 

Poskytované služby 

 • prezenčné výpožičky - v priestoroch študovne
 • konzultačné služby
 • rešeršné služby
 • poradenstvo a služby pre zabezpečenie evidencie publikačnej činnosti a ohlasov autorov PHF v Košiciach